School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13798
Tilintarkastajan asiakasportfolion kokoon vaikuttavat tekijät sekä tilintarkastusalan ominaispiirteet Suomessa
Author: Rögård, Peter
Title: Tilintarkastajan asiakasportfolion kokoon vaikuttavat tekijät sekä tilintarkastusalan ominaispiirteet Suomessa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; tilitoimistot; firms of accountants; asiakkaat; customers; portfolio; portfolio; ammatit; professions; osaaminen; competence
Pages: 88
Key terms: asiakasportfolio; tilintarkastusala; tilintarkastus; auktorisointi; tilintarkastajan ominaisuudet
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää ja tuoda esiin tilintarkastaja- ja asiakasyhtiökohtaisia tekijöitä, joilla on vaikutusta tilintarkastajan henkilökohtaisen asiakasportfolion kokoon. Lisäksi tarkoituksena on tutkia yleisemmällä tasolla suomalaisen tilintarkastusalan tarkastajakohtaisia ominaispiirteitä, kuten tarkastajan ikää, sukupuolta, auktorisoitua tutkintoa ja työskentely-yhteisöä sekä näiden piirteiden jakautumista ja vaikutusta toisiinsa.

Vaikka tilintarkastusala on paljon tutkittu aihealue, yksittäisen tarkastajan tasolle meneviä tutkimuksia on ilmestynyt vähemmän. Tämä johtuu siitä, ettei kaikissa maissa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, edellytetä, että päävastuussa oleva tarkastaja allekirjoittaa henkilökohtaisesti annetun tilintarkastuskertomuksen. Tällöin tutkimukseen soveltuvaa materiaalia on vaikea saada. Lisäksi yksittäisen tarkastajan tasolle menevät tutkimukset ovat keskittyneet aikaisemmin lähinnä tietyn yksittäisen ominaisuuden selittämiseen, jolloin tarkastajatasolle menevän analyysin kaikkia mahdollisuuksia muun muassa yleisemmin tarkastusalaa kuvailevana materiaalina ei ole täysin hyödynnetty. Lisäksi tilintarkastajan asiakasportfolioiden kokoon vaikuttavien tekijöiden osalta aikaisempi tutkimuskenttä on hyvin suppea. Tämä tutkimus pyrkii osaltaan täyttämään näitä aukkoja.

Tutkimuksessa käytetään hyväksi kvantitatiivista lähestymistapaa. Materiaalina käytetään laajaa suomalaista osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä kerättyä tilinpäätösmateriaalia vuoden 2012 aikana päättyneiltä tilikausilta. Yhteensä tutkittu perusotos sisältää yli 37 000 tilinpäätöstä tarkastajatietoineen. Materiaalin avulla yksittäisille tarkastajille muodostetaan heidän asiakasportfolionsa. Asiakasportfolion kokoa mitataan sekä asiakasmäärällä (kpl) että portfolioon kuuluvien asiakkaiden yhteenlasketulla taseen loppusummalla. Tutkimuksen materiaalia analysoidaan ensin tutkimuksen kuvailevassa osassa tunnuslukujen, ristiintaulukointien ja graafisten esitysten avulla. Tämän jälkeen analyysiä jatketaan toteuttamalla tutkimuksen kannalta keskeisten muuttujien välillä korrelaatioanalyysi, jota käytetään puolestaan pohjana päätestinä toteutetun regressioanalyysin toteutukseen.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että asiakasportfolion kokoon vaikuttavat ensisijaisesti tarkastajan sukupuoli, ikä, auktorisointi, päämäärätietoisuus, erikoistuminen ja työnantajayhteisö. Lisäksi pientä vaikutusta on havaittavissa asiakasyhtiön iällä sekä koolla. Päätutkimustulosten lisäksi tutkimus havainnollistaa, että tilintarkastajakohtaiset ominaisuudet ovat jakautuneet suhteellisen epätasaisesti tarkastusalalla ja riippuvat voimakkaasti tarkastellusta otoksesta. Esimerkiksi tarkastajan ikä vaikuttaa vahvasti sekä sukupuolirakenteen että auktorisoitujen tutkintojen jakautumiseen tarkastusalalla. Tarkastajan iällä havaitaan olevan myös kaareva yhteys asiakasportfolion kokoon nähden. Lisäksi tietyt asiakkaan toimialat näyttäisivät olevan mies/naistarkastajavoittoisempia kuin toiset. Havainnot tuovat erinomaisesti esiin sen, kuinka tietyt tilintarkastajien ominaisuudet saattavat vaikuttaa toinen toisiinsa. Tällöin yhden ominaisuuden huomiotta jättäminen saattaa vaikuttaa ja näin ollen vääristää tuloksia toisaalla, mikä tekee kyseisten tarkastajan ominaisuusmuuttujien kontrolloinnista ensiarvoisen tärkeää.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.