School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13802
Budjetoinnin kehittäminen monikansallisessa yrityksessä - Case-tutkimus
Author: Perinne, Petri
Title: Budjetoinnin kehittäminen monikansallisessa yrityksessä - Case-tutkimus
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; kansainväliset yhtiöt; international companies; budjetointi; budgeting; kehitys; development; suunnittelu; planning; liiketalous; business economics
Pages: 85
Key terms: budjetointi; taloudellinen suunnittelu; suorituksen ohjaus; budjetoinnin ongelmat; ennustaminen; budjetoinnin käyttötarkoitukset; budjetoinnin kehittäminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää monikansallisen yrityksen budjetointia ja etsiä parannusehdotuksia budjetoinnin edelleen kehittämiseksi ja budjetoinnin laadun parantamiseksi. Tavoitteena oli myös kuvata, miten tutkimuksen aikana tapahtuneet organisaatiomuutokset mahdollisesti vaikuttivat budjetointiin. Tutkimusta tehtiin erään monikansallisen yrityksen yhden teknologiayksikön tuotelinjan näkökulmasta. Tutkimuksessa selvitettiin aluksi aikaisemmasta laskentatoimen budjetointiin liittyvästä tutkimuksesta, mitä on budjetointi, miksi budjetointia tehdään, millaista on budjetointi ja millaisia ovat yleisimmät käytetyt budjetointimenetelmät. Sen lisäksi selvitettiin, mitä tapahtuu budjetointiprosessissa ja mitä tapahtuu, kun budjetointi on saatu valmiiksi, miten budjetin toteutumista seurataan ja mitä tehdään kuluvan budjettivuoden aikana, mitkä ovat budjetoinnista saadut hyödyt ja millaisia haasteita budjetointiin liittyy. Budjetointia kohtaan esitettyä kritiikkiä etsittiin kirjallisuudesta ja niiden myötä budjetoinnin korvaajiksi esitettyjä vaihtoehtoisia johdon laskentatoimen menetelmiä analysoitiin. Aikaisemmasta tutkimuksesta etsittiin viitteitä ja suosituksia budjetoinnin kehittämiseksi. Case-tutkimusosuudessa selvitettiin, miten budjetointia tehtiin kohdeyrityksessä, ja haastattelujen avulla selvitettiin, miten budjetointia tulisi edelleen kehittää. Kirjallisuuden ja case-tutkimusosuuden perusteella annettiin kehitysehdotukset yritykselle tulevaisuutta varten.

Teoriaosassa käytettiin lähdeaineistona pääasiassa aiempaa tieteellistä tutkimusta ja alan julkaisuja. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostui kahdessa eri osassa case-yrityksessä tehdyistä haastatteluista ja tutkimuksista. Ensimmäinen vaihe ajoittui syksyyn 2011 ja toinen vaihe ajoittui alkukesästä syksyyn ulottuvalle kaudelle 2014. Molemmissa vaiheissa haastateltiin tuotelinjan budjetointiin liittyviä johtajia ja controllereja. Myös muuta case-yritykseltä saatua materiaalia hyödynnettiin tutkimuksessa. Tutkijalla oli mahdollisuus seurata yrityksen strategiatyötä, budjettiohjeita ja vuosien 2011, 2012, 2013 ja 2014 budjetteja. Tutkimusta toteutettiin myös kenttätutkimuksena, missä vapaamuotoisin keskusteluin ja teemahaastatteluin muodostettiin käsitys budjetoinnin tilasta ja siihen liittyvistä odotuksista. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena, jossa tutkimuksen perusteella case-yritykselle tehtiin budjetointiprosessia parantava konstruktio, budjetointityökalu, sekä annettiin kehitysehdotuksia budjetoinnin jatkokehittämiseksi. Kehitetty budjetointityökalu toimii Excel-taulukkolaskentasovelluksena, jolla myyntibudjettia ja siten koko tuoteryhmän toimintaa voidaan paremmin suunnitella ja ohjata. Budjetointiprosessin käytäntöjen kehittämiseksi tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa havaittiin tarve kehittää markkina-alueen asiakaskohtaisen kaupan ja tuotantoyksikön välistä koordinointia. Toisessa vaiheessa todettiin, että markkina-alueen kaupan ja tuotantoyksikön välinen suunnittelu ja koordinointi ovat parantuneet ja sen ylläpitäminen toimintojen sujuvuuden kannalta on tärkeää.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.