School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13866
The impact of high quality audit on the association between goodwill and future cash flows
Author: Waldmann, Kiira
Title: The impact of high quality audit on the association between goodwill and future cash flows
Year: 2014  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; laatu; quality; liikearvo; goodwill; kassavirta; cash flow
Pages: 74
Full text:
» hse_ethesis_13866.pdf pdf  size:646 KB (661249)
Key terms: goodwill; cash flow; audit quality
Abstract:
Abstract: My thesis investigates whether high quality audit can enforce the association between goodwill and future cash flows. This possible association is based on the notion that under high quality audit goodwill is measured more accurately and therefore the association between goodwill and future cash flows is stronger. Audit quality is defined as audit firm size and auditor independence. Big audit firms are considered to have more competence that increases audit quality. Independent auditors are more likely to report the errors found and are therefore of higher quality. The empirical part of this study is conducted as a cross sectional regression analysis with evidence from the US collected from the financial year 2010, and the future cash flows from years 2011-2012. The study contributes to prior literature by replicating previous studies with more recent evidence, and by investigating the impact of audit quality on goodwill accounting. The findings show that there is a positive association between changes in goodwill and one year ahead cash flows. However, no support was found that high quality audit would reinforce this association. Audit quality might be fundamentally high and therefore it might not have an impact on the investigated association.

Tiivistelmä Tutkielmani tavoitteena on selvittää, vahvistaako laadukas tilintarkastus liikearvon ja tulevien kassavirtojen välistä yhteyttä. Mahdollinen yhteys perustuu siihen käsitykseen, että laadukas tilintarkastus johtaa täsmällisemmin raportoituun liikearvoon, jolloin yhteys liikearvon ja tulevien kassavirtojen välillä on voimakkaampi. Laadukas tilintarkastus on määritelty tilintarkastajan koolla ja riippumattomuudella. Suurilla tilintarkastusyhteisöillä on enemmän erityisosaamista, joka johtaa korkeampaan laatuun. Riippumattomat tilintarkastajat raportoivat löytämänsä virheet, mikä myös johtaa laadukkaaseen tarkastukseen. Tutkielman empiirinen osa toteutettiin regressioanalyysinä yhdysvaltalaisella aineistolla poikkileikkauksena vuodelta 2010 ja sitä seuraavilla kahden vuoden kassavirroilla. Tutkielman tavoitteena on toistaa aiempi tutkimus tuoreemmalla aineistolla, sekä selvittää laadukkaan tilintarkastuksen vaikutusta liikearvon ja tulevien kassavirtojen väliseen yhteyteen. Tutkimustulokset osoittavat, että valitussa aineistossa liikearvon muutoksen ja sitä seuraavan vuoden kassavirtojen välillä on positiivinen yhteys. Tulokset eivät kuitenkaan osoittaneet laadukkaan tilintarkastuksen vahvistavan tätä yhteyttä. Tilintarkastus saattaa jo lähtökohtaisesti olla niin laadukasta, että sillä ei ole vaikutusta tutkittavaan ilmiöön.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.