School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13868
Verosuunnittelu ja maantieteellisen tuloksen raportointi: Helsingin pörssiin listatuissa suomalaisissa yhtiöissä
Author: Tamminen, Pepe
Title: Verosuunnittelu ja maantieteellisen tuloksen raportointi: Helsingin pörssiin listatuissa suomalaisissa yhtiöissä
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; verotus; taxation; yritysverotus; company taxation; suunnittelu; planning; kirjanpito; bookkeeping; lainsäädäntö; legislation; vero-oikeus; fiscal legislation; yritysjuridiikka; business law; raportit; reports; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies
Pages: 70
Key terms: verosuunnittelu; veronkierto; kirjanpitolaki; elinkeinoverolaki; segmenttiraportointi
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ovatko suomalaiset yhtiöt pyrkineet peittelemään harjoitettua verosuunnittelua niukan maantieteellisen raportoinnin avulla. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, mitkä yrityskohtaiset ominaisuudet selittävät harjoitettua verosuunnittelua ja mitä verosuunnittelun välineitä suomalaiset yhtiöt hyödyntävät verosuunnittelussaan. Tutkittuja yrityskohtaisia ominaisuuksia olivat yhtiön koko, kansainvälisyys, velkaantuneisuus, omaisuuslajijakauma ja kannattavuus.

Tutkimuksen kohteena olivat Helsingin pörssissä noteeratut suomalaiset yhtiöt vuosien 2006-2013 välisenä aikana. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin rahoitus- ja pankkisektorin yritykset. Tutkimuksessa käytetty aineisto kerättiin Thompson One Bank Worldscope -tietokannasta ja yhtiöiden tilinpäätöksistä käsin. Tehtyjen eliminointien jälkeen tutkimuksen otoskooksi muodostui 511 yritysvuotta. Tutkimuksen päätestimenetelmänä käytettiin monimuuttujaregressioanalyysia. Regressioanalyyseistä saadut tulokset ovat heteroskedastisuuskorjattuja. Regressioanalyysin lisäksi hyödynnettiin myös muita tilastollisia menetelmiä, kuten kuvailevia tunnuslukuja ja korrelaatioanalyysiä.

Tutkimustulosten mukaan suomalaiset yhtiöt eivät ole pyrkineet peittelemään verosuunnittelua maantieteellisen tilinpäätösinformaation avulla. Yrityskohtaisista ominaisuuksista erityisesti kannattavuudella havaittiin olevan merkitsevä positiivinen suhde aggressiiviseen verosuunnitteluun. Tulokset osoittivat myös, että suomalaiset yhtiöt ovat hyödyntäneet pääomaintensiteettiä verosuunnittelun välineenä. Velkaantuneisuuden osalta ei saatu vastaavaa näyttöä. Yrityskohtaisista ominaisuuksista yrityskoolla ja kansainvälisyydellä ei havaittu olevan vahvaa merkitsevää yhteyttä harjoitettuun verosuunnitteluun.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.