School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13870
Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen vaikutus listaamattomien osakeyhtiöiden verosuunnitteluun
Author: Vuori, Jenni
Title: Yhteisö- ja osinkoverouudistuksen vaikutus listaamattomien osakeyhtiöiden verosuunnitteluun
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; verotus; taxation; yhteisöt; communities; osingot; dividends; osakeyhtiöt; joint stock companies
Pages: 86
Key terms: verosuunnittelu; voitonjako; listaamaton osakeyhtiö; omistajayrittäjä; osinko; ansiotulo
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten vuoden 2014 alusta voimaan tullut yhteisö- ja osinkoveromuutos vaikutti pienten listaamattomien osakeyhtiöiden verosuunnitteluun. Uusi osinkoverojärjestelmä säilytti jaon ansio- ja pääomatulo-osinkoihin sekä nettovarallisuuden tuottoon perustuvan veromallin. Uudistuksen keskeisimpänä muutoksena voidaan pitää yritysverotuksen painopisteen siirtymistä yhtiön käytettäväksi jäävistä varoista yhtiöstä nostettaviin varoihin. Yhteisöveron laskua kompensoitiin osingonsaajan verotusta kiristämällä, ja aikaisemmin kokonaan verovapaa osinkotulo poistui kokonaan. Lisäksi verohuojennetun pääomatulo-osingon absoluuttista ja suhteellista verohuojennusrajaa muutettiin. Uudistukseen sisältyi myös pääomaveron progression kiristyminen.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, missä määrin pienet yritykset tekevät verosuunnittelua yhteisö- ja osinkoverouudistukseen liittyen; sekä kuinka hyvin yritykset ymmärtävät, millä tavoin ne voivat verojaan optimoida veromuutoksen yhteydessä. Tutkielmassa keskityttiin listaamattomien osakeyhtiöiden voitonjakopäätöksiin sekä verosuunnitteluun.

Tutkimuksen kohderyhmänä olivat suomalaisten listaamattomien osakeyhtiöiden omistajayrittäjät. Yritysten koko rajattiin yrityksiin, joiden liikevaihto oli 1 miljoona - 10 miljoonaa euroa tilinpäätöskaudella 2012/2013. Lisäkriteeriksi asetettiin yritysten voitollisuus ja vähintään kohtuullinen kannattavuus. Tutkimuksen kohderyhmäksi valikoitui 679 yrityksen toimitusjohtajat. Sähköinen kyselytutkimus toteutettiin kesä - elokuussa 2014.

Tutkimuksen pääteemoina olivat omistajayrittäjän oma osaaminen ja resurssien hyödyntäminen; verosuunnittelun ja voitonjaon toteuttaminen; sekä näkemys yhteisö- ja osinkoverojärjestelmän nykytilasta ja sen kehityksestä. Näiden lisäksi tutkimuksen tuloksia tarkasteltiin viiden hypoteesin perusteella.

Tutkimuksen tulokset vahvistavat osaltaan monia aikaisempia omistajayrittäjien verosuunnittelua koskevia tutkimustuloksia ja käsityksiä. Toisaalta yritysten toteuttamat toimenpiteet jäivät monilta osin odotettua pienemmiksi. Tutkimustulosten perusteella nettovarallisuuden pitkän tähtäimen suunnittelua tekee vain pieni osa yrityksistä siitäkin huolimatta, että verojärjestelmän sinänsä koettiin kannustavan nettovarallisuuden kasvattamiseen. Ongelmallisena voidaan pitää, etteivät yritykset pidä nykyistä verojärjestelmää ennustettavana tai oikeudenmukaisena.

Lisäksi tutkielmassa analysoitiin eri tulolajien ja -muotojen keskinäistä veroedullisuutta omistajan varallisuuden maksimoinnin näkökulmasta. Jatkossa verosuunnitteluosaamista olisi tarpeen tutkia tarkemmin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.