School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13871
Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuus
Author: Westerberg, Sina
Title: Talousrikoksia koskeva tilintarkastajan vastuu ja raportointivelvollisuus
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; vastuu; responsibility; raportit; reports; talousrikokset; economic crime; harmaa talous; grey economy
Pages: 65
Key terms: tilintarkastus, tilintarkastajan raportointivelvollisuus talousrikollisuus, harmaa talous
Abstract:
Tutkielman tavoitteena oli tutkia ja muodostaa käsitys tilintarkastajan vastuusta ja raportointivelvollisuudesta Suomessa, erityisesti liittyen havaittuihin talousrikoksiin. Tarkastelu tehtiin voimassaolevan lainsäädännön sekä muun normiston pohjalta. Lisäksi oleellinen osa tutkielmaa on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) luonnos hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta. Teoriaosuudessa luotiin myös katsaus ulkomaisiin käytäntöihin tilintarkastajan raportointivelvollisuudesta. Tutkimuskysymyksiksi rajautuivat a) miten aiottu lakimuutos tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta koskien havaittuja talousrikoksia tulisi vaikuttamaan tilintarkastajan työhön ja b) kuinka hyödylliseksi sidosryhmät kokevat tulevan lakimuutoksen yhteiskunnan ja sen alkuperäisten tarkoitusperien kannalta sekä c) kuinka tehokkaana sidosryhmät pitävät lakimuutoksen vaikutuksia.

Tutkielman aineisto koostuu haastatteluista, kyselystä sekä TEM:n luonnokseen annetuista lausunnoista. Haastattelujen ja edellä mainittujen lausuntojen pohjalta muodostetun kyselyn avulla tutkitaan auktorisoitujen tilintarkastajien ja talousjohtajien kannanottojen perusteella vireillä olevaa lakimuutosta tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta. Kyselyn tuloksia on analysoitu keskiarvon ja moodin avulla sekä peilattu muuhun aineistoon.

Tutkimustuloksissa havaittiin merkittävä ristiriita kyselyyn osallistuneiden tilintarkastajien mielipiteissä ehdotuksen mukaisesta raportointivelvollisuudesta verrattuna tilintarkastus- ja taloushallintoalan etujärjestöjen antamiin lausuntoihin. Kyselyyn osallistuneet tilintarkastajat olivat selkeästi myönteisempiä lain hyödyllisyydestä, eivätkä nähneet sen vaikuttavan merkittävästi tilintarkastajan työhön. Sen sijaan annetuissa lausunnoissa korostui eri instituutioiden vastustava näkemys tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta, argumentteina mm. kasvavat tilintarkastuskustannukset ja hallinnolliset rasitteet sekä luottamuksen vaarantuminen. Kuitenkin yleisenä huomiona havaittiin sekä kyselytutkimukseen osallistuneiden, tilintarkastajien ammattikunnan edustajien haastatteluiden, että TEM:n hallituksen esityksen lausuntopyyntöön vastanneiden keskuudessa, ettei tilintarkastaja ole viranomainen eikä hänellä näin ollen kuuluisi olla viranomaistehtäviä velvoitteinaan. Kyselyyn osallistuneiden talousjohtajien mielipiteet tilintarkastajan raportointivelvollisuuden laajentamisesta olivat yleisesti ottaen myönteisiä, joskin luottamuksen vaarantuminen koettiin mahdolliseksi. Lisäksi talousjohtajat olivat skeptisiä lakimuutoksen vaikutuksesta talousrikosten vähentymiseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.