School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 13883
Investointien jälkitarkkailu yritysvastuun näkökulmasta - Case Pohjois-Karjalan Osuuskappa, PKO
Author: Hukkamäki, Olli
Title: Investointien jälkitarkkailu yritysvastuun näkökulmasta - Case Pohjois-Karjalan Osuuskappa, PKO
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; arviointi; evaluation; ohjausjärjestelmät; control systems; mis; mis
Pages: 96
Key terms: investointien jälkitarkkailu, yritysvastuu, johdon ohjausjärjestelmät
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten yritysvastuun näkökulmat voidaan ottaa huomioon investointien jälkitarkkailussa. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi selvitettiin, kuinka tutkimukseen valitun case-yrityksen investointien taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun jälkitarkkailu oli järjestetty. Erityistä huomiota tutkimuksessa kiinnitettiin siihen, minkä tyyppisiä ohjausjärjestelmiä investointien jälkitarkkailussa oli havaittavissa. Tutkimuksessa selvitettiin myös sitä, minkälaisia erilaisia motiivinäkökohtia eri yritysvastuuteemoille oli havaittavissa.

Tutkimuksen teoriaosiossa käytiin läpi tutkimuskysymyksen kannalta relevantteja aihealueita jälkitarkkailu-, yritysvastuu- sekä johdon ohjausjärjestelmäkirjallisuudesta. Kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotiin tutkimuksen viitekehys, sillä käsiteltävälle aiheelle ei ollut olemassa olevaa viitekehystä. Tutkimusmenetelmä oli case-tutkimus. Empiria-aineisto koottiin haastatteluiden, sisäisen materiaalin, lehdistötiedotteiden, julkaisujen sekä tutkijan havainnoinnin avulla. Tutkimuksen validiteettia ja luotettavuutta pyrittiin lisäämään aineiston triangulaatiolla.

Tutkimuksen merkittävimmät tulokset voidaan tiivistää seuraavasti; yrityksillä on olemassa monipuolisia ja vaihtelevia tapoja suorittaa investointiensa jälkitarkkailua, kun tarkasteltavien tekijöiden laajuutta kasvatetaan rahamääräisten taloudellisten tekijöiden ulkopuolelle. Nämä menetelmät eivät ole ainoastaan diagnostisiin ohjausjärjestelmiin kuuluvia, vaan jälkitarkkailussa on havaittavissa myös rajoite- sekä uskomusjärjestelmiä. Lisäksi tutkimuksessa uutena havaintona tuli ilmi, että yritykset suorittavat investointiensa jälkitarkkailua myös ulkoisen viestinnän takia, eikä pelkästään sisäisten päämääriensä vuoksi, niin kuin aikaisemmin jälkitarkkailukirjallisuudessa on esitetty.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.