School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 13888
Pääomarakenteen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla
Author: Viljanen, Tommi
Title: Pääomarakenteen vaikutus toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; pääoma; capital; yritykset; companies; pankit; banks; palkkiot; remuneration; palkka; pay; kannustaminen; incentives; corporate governance; corporate governance; Yhdysvallat; United States
Pages: 70
Key terms: toimitusjohtajan palkitseminen; corporate governance; pääomarakenne; agenttiteoria; pankkisektori
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on analysoida pääomarakenteen vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemiseen Yhdysvaltain pankkisektorilla. Tutkimuksessa selvitetään onko pääomarakenteen ja eri palkitsemiskomponenttien välillä tilastollisesti merkitsevä yhteys sekä vaikuttaako pääomarakenne kannustinpalkitsemisen osuuteen kokonaispalkitsemisessa. Tutkimus selvittää samalla kontrollimuuttujina käytettävien yhtiö- ja toimitusjohtajakohtaisten tekijöiden vaikutusta palkitsemiseen. Lisäksi tutkitaan onko finanssikriisi muuttanut pääomarakenteen vaikutusta toimitusjohtajan palkitsemiseen.

Pääasiallisena tutkimusmenetelmänä käytetään monimuuttujaregressioanalyysiä (OLS). Lisäksi aineistoa analysoidaan korrelaatioanalyysillä ja kuvailevilla tunnusluvuilla. Tutkimuksen aineistona on Yhdysvaltain pankkisektori vuosina 2003-2012. Otos sisältää 81 pankkia ja 704 toimitusjohtajavuosi -havaintoa. Tutkimuksen teoriaosa käsittelee johdon palkitsemisen teorioita keskittyen erityisesti agenttiteoriaan, optimaaliseen sopimukseen ja johdon valta -teoriaan sekä esittelee johdon palkitsemisen komponentit ja palkitsemiseen vaikuttavia tekijöitä. Lisäksi pankkisektori, sen erityispiirteet ja rooli finanssikriisissä esitellään lyhyesti.

Tutkimustulokset osoittavat, että yhtiön markkinaehtoinen velkaisuus pienentää toimitusjohtajalle maksettavaa kannustin- ja kokonaispalkkiota. Velkaisuuden kasvaessa kannustinpalkitsemisen osuus palkitsemisessa pienenee. Tulokset osoittavat myös, että Tier 1 -pääomasuhteen kasvaessa toimitusjohtajan kokonaispalkitseminen pienenee. Kontrollimuuttujista yhtiön koko, kasvumahdollisuudet sekä toimitusjohtajan kaksoisrooli hallituksen puheenjohtajana kasvattavat toimitusjohtajan kokonaispalkkiota. Finanssikriisin vaikutukselle pääomarakenteen ja palkitsemisen yhteyteen ei sen sijaan saatu vastausta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.