School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 13904
Agenttikustannuksien vaikutus tilintarkastajalta ostettujen tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntään
Author: Kivekäs, Juuso
Title: Agenttikustannuksien vaikutus tilintarkastajalta ostettujen tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntään
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; palvelut; service; agentit; agents
Pages: 64
Full text:
» hse_ethesis_13904.pdf pdf  size:417 KB (427001)
Key terms: agenttiteoria; tarkastuksen ulkopuoliset palvelut; tilintarkastajan riippumattomuus
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tavoitteena on tutkia, onko agenttikustannuksilla vaikutusta tilintarkastajalta ostettujen tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntään. Agenttikustannuksia mitataan käyttäen mittareina sisäpiirin osakeomistusta, toimitusjohtajan osakeomistusta suhteessa peruspalkkaan, omistuksen keskittyneisyyttä sekä velkaantuneisuutta. Tutkimuksen tavoite on tutkia agenttikustannuksien merkitystä suomalaisten pörssiyhtiöiden päätöksissä hankkia tarkastuksen ulkopuolisia palveluita tilintarkastajaltaan ja verrata tuloksia aiempiin tutkimuksiin, jotka on tehty yhdysvaltalaisella, britannialaisella ja saksalaisella aineistolla. Tutkimus perustuu agenttiteoriaan ja tilintarkastajan riippumattomuuteen liittyviin teorioihin.

Aineisto ja tutkimusmenetelmä:

Tutkimuksen aineistona toimivat Helsingin pörssissä vuonna 2013 listattuna olleet suomalaiset yhtiöt lukuun ottamatta rahoitus- ja vakuutussektorin yhtiöitä. Lopullisen tutkimusaineiston, josta on poistettu rahoitus- ja vakuutussektorin yhtiöt sekä alustavassa regressioanalyysissa havaitut poikkeavat havainnot, muodostavat 95 yhtiötä. Aineisto on kerätty yhtiöiden vuoden 2013 tilinpäätöksistä, vuosikertomuksista sekä verkkosivuilta. Tutkimusmenetelmänä käytetään lineaarista regressioanalyysiä, jossa tarkastellaan, pystyvätkö agenttimuuttujat ja kontrollimuuttujat selittämään tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysynnän vaihteluita.

Tulokset:

Tutkimuksessa havaittiin tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys sisäpiirin osakeomistuksen ja tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysynnän välillä. Toimitusjohtajan osakeomistuksen ja tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysynnän välillä havaittiin lähes tilastollisesti merkitsevä negatiivinen yhteys. Tulosten perusteella sisäpiirin osakeomistus siis vaikuttaa tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntään, mutta toimitusjohtajan osakeomistuksen negatiivinen vaikutus tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntään osoittaa, ettei asia ole täysin yksiselitteinen. Muilla agenttimuuttujilla eli omistuksen keskittyneisyydellä ja velkaantuneisuudella ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää yhteyttä tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntään. Tutkimuksen perusteella tarkastuksen ulkopuolisten palveluiden kysyntään vaikuttavat myös yhtiön liiketoiminnan tuottavuus, markkina-arvo suhteessa omaan pääomaan, yrityskaupat, osakeanti sekä toimitusjohtajan vaihto.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.