School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2015
Thesis number: 13936
Esimiestyön rooli työntekijän sitoutumisessa - tarkastelussa asiantuntijapalveluorganisaation assistentit
Author: Vanhanen, Maiju
Title: Esimiestyön rooli työntekijän sitoutumisessa - tarkastelussa asiantuntijapalveluorganisaation assistentit
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; esimiehet; supervisors; henkilöstöhallinto; personnel management; palvelut; service; asiantuntijat; specialists; työntekijät; workers; henkilöstö; personnel; sitoutuminen; commitment
Pages: 94
Full text:
» hse_ethesis_13936.pdf pdf  size:935 KB (957155)
Key terms: Asiantuntijapalveluorganisaatio, esimiestyö, sitoutuminen, organisaatioon sitoutuminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen rooli esimiestyöllä on työntekijän sitoutumisen kannalta suomalaisessa asiantuntijapalveluorganisaatiossa. Tutkimukseni tarkoituksena on tutkia kohdeorganisaatiossa työskentelevien tiimi- ja johdon assistenttien näkemyksiä ja kokemuksia siitä, miten esimiestyö ja työntekijän sitoutuminen kytkeytyvät toisiinsa. Lisäksi pyrin löytämään vastauksia kysymyksiin siitä, minkälaisiin asioihin työntekijä työkontekstissa yleisesti sitoutuu, minkälaiset tekijät sitoutumista edistävät ja millaisia ominaisuuksia työntekijät esimiehiltään toivovat. Tutkimus on toteutettu toimeksiantona suomalaiselle tilintarkastus-, vero- ja laki- sekä neuvontapalveluja tarjoavalle asiantuntijaorganisaatiolle.

Tutkimuksen toteutus:

Olen toteuttanut tutkimukseni laadullisena tutkimuksena, ja empiirinen aineisto on kerätty 11 teemahaastattelun avulla syksyn 2014 aikana. Kaikki haastateltavat työskentelivät kohdeorganisaatiossa assistentteina tutkimuksen tekohetkellä. Analysoin keräämäni empiirisen aineiston teemoittelun avulla. Tutkielman teoreettinen viitekehys perustuu asiantuntijapalveluorganisaatioita, sitoutumista ja esimiestyötä käsittelevään aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen.

Tutkimustulokset:

Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että lähiesimiehellä ja tämän toiminnalla, esimiestyöllä, on merkittävä rooli paitsi työntekijän sitoutumisen, myös työssä viihtymisen ja yleisen työtyytyväisyyden kannalta. Tähän tuntemukseen vaikutti ennen kaikkea kokemus siitä, että esimies oli läsnä sekä aidosti kiinnostunut alaisestaan ja tämän kehittymisestä. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, että esimies arvosti työntekijäänsä ja osoitti tämän hänelle kiitoksen ja palautteenannon kautta. Esimiehen roolia pidettiin tärkeänä siksikin, että hänen koettiin toimivan linkkinä työntekijän ja muun organisaation välillä ja vaikuttavan ennen kaikkea siihen, millainen kuva assistentista muun organisaation suuntaan lähtee. Näiltä osin tutkimuksen tulokset tukevat aiheesta aiemmin kirjoitettua.

Tutkimuksessa kävi ilmi, että assistentit kokivat olevansa hieman irrallisia muusta organisaatiosta johtuen työn erilaisesta luonteesta verrattuna muihin työntekijöihin. Lisäksi tutkimukseni mukaan esimiestyön laatu saattoi vaihdella kohdeorganisaatiossa paljonkin eri esimiesten välillä. Merkittävimmät huomioni edellä mainittujen asioiden kehittämiseksi sekä esimiestyön ja sitoutumisen yhteyden vahvistamiseksi kohdeorganisaatiossa liittyvätkin esimiesten valintaan sekä assistenttien arvostuksen lisäämiseen esimiestyötä kehittämällä ja esimiesten asenteisiin vaikuttamalla.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.