School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 13939
Aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät projektin eri vaiheissa. Case: Implementointi kahdelle osastolle
Author: Permala, Kiia
Title: Aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojektin onnistumiseen vaikuttavat tekijät projektin eri vaiheissa. Case: Implementointi kahdelle osastolle
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; toimintolaskenta; activity based cost accounting; mallit; models; aika; time
Pages: 73
Key terms: aikaan perustuva toimintolaskentamalli; implementointiprojekti; onnistumiseen vaikuttavat tekijät
Abstract:
Tässä tutkimuksessa tunnistetaan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat kriittisesti aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojektin onnistumiseen. Onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä on tutkittu perinteisen toimintolaskennan kontekstissa, mutta aikaan perustuvan toimintolaskennan osalta näkökulma ei ole saanut riittävää tutkimushuomiota. Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jonka aikana toteutettiin kaksi aikaan perustuva toimintolaskentamallin implementointiprojektia.

Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa esitellään toimintolaskentamenetelmien perusperiaatteet, erilaisia implementointiprojektikuvauksia sekä aiemman tutkimuksen perusteella näkökulmia siitä, mitkä tekijät saattavat vaikuttaa implementointiprojektin onnistumiseen. Empiriaosiossa kuvataan aikaan perustuvan toimintolaskentamallin implementointiprojekti kohdeyrityksen kahdelle osastolle. Tutkimusaineistona hyödynnetään tutkijan omaa havainnointia, teemahaastatteluja sekä tutkimusyrityksen sisäistä materiaalia.

Tutkimuksen lopputuloksena syntyy viitekehys sille, mitä onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä implementointiprojektin eri vaiheissa tulee huomioida. Koska kyseessä on yksi case-tutkimus, tulosten yleistettävyys vaatii huomattavasti lisää tutkimustyötä, missä tämän tutkimuksen löydöksiä voidaan hyödyntää.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.