School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14042
Johdon näkemyksiä controllerin roolista: Case-tutkimus
Author: Hukari, Jaakko
Title: Johdon näkemyksiä controllerin roolista: Case-tutkimus
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; taloushallinto; financial management; ammatit; professions; työ; work; johtaminen; management; asenteet; attitudes
Pages: 88
Key terms: controller; roolimuutos; johtaminen; roolimetaforat
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, kuinka liikkeenjohto ja operatiivinen johto eli sisäiset sidosryhmät näkevät controllereiden roolin modernista rooli-näkökulmasta ja havainnollistaa, tukevatko nämä näkemykset aikaisempaa tutkimusta controllereiden roolista ja asemasta.

Tutkimus toteutettiin case-tutkimuksena, jossa tarkoituksena on perehtyä syvällisesti yhden yrityksen toimintaan ja tarkastella olemassa olevaa teoriaa kohdeyrityksessä tehtyjen havaintojen kautta. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena case-yrityksessä, jossa haastateltiin viittä henkilöä aina ylimmästä johdosta keskijohtoon ja operatiiviseen johtoon, kevään 2015 aikana. Lisäksi tietolähteenä käytettiin yrityksen internet-sivuja sekä muuta sisäistä materiaalia.

Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että moderni controller-rooli on ehdottomasti olemassa ja sen piirteet näkyvät voimakkaasti case-tutkimuksen kohdeyrityksessä ja erityisesti haastateltavien odotuksissa controller-roolia kohtaan. Kuitenkin voidaan katsoa, että kaiken controlling-työn perustana ja kivijalkana on edelleen perinteiseen rooliin yhdistetty tiedon tuottaminen. Tästä syystä controllereiden roolia ei pitäisikään jakaa perinteiseen- ja moderniin controller-rooliin, vaan controllereiden tehtävät, rooliin kohdistuvat odotukset sekä itse rooli tulisi nähdä enemmänkin näiden kahden yhdistelmänä. Controllerin perinteinen rooli on siis ennemminkin laajentunut sisältämään myös modernin roolin piirteitä, kuin siirtynyt perinteisestä roolista kohti modernia roolia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.