School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14048
Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010
Author: Salenius, Eero
Title: Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon väliset erot ja niitä selittävät tekijät vuosina 2005-2010
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; sijoitusyhtiöt; investment companies; sijoittajat; investors; kiinteistöt; real estates; yrityksen arvo; company valuation; tunnusluvut; financial ratios; mittarit; ratings; arviointi; evaluation
Pages: 67
Key terms: kiinteistösijoitusyhtiö; IAS 40 sijoituskiinteistöt; nettotasearvon alennus/preemio
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Nasdaq OMX Nordic Real Estate -indeksissä listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden nettotasearvon alennukseen tai preemioon vaikuttavia tekijöitä vuosina 2005-2010, jolloin EU-maissa on sovellettu listattujen kiinteistösijoitusyhtiöiden osalta sijoituskiinteistöjen tilinpäätös ja arvostuskäytäntöjä yhtenäistävää IAS 40 -tilinpäätösstandardia. Tutkimus on toteutettu lineaarisella regressiomallilla (OLS) yhdistämällä aikaisemmissa tutkimuksissa käytettyjä muuttujia, jotka sisältävät sekä endogeenisia eli yhtiökohtaisia tekijöitä että eksogeenisia eli yhtiön ulkopuolisia, markkinalähtöisiä tekijöitä. Tutkimus ottaa IAS 40 -standardin vaikutuksen lisäksi huomioon maakohtaiset erot ja tutkimusajalle sijoittuvat voimakkaat suhdannevaihtelut.

Empiirinen tutkimusaineisto vuosilta 2005-2010 on kerätty Thomson One Banker ja Datastream tietokannoista sekä Nasdaq OMX Nordic pörssin tilastoista. Lisäksi osa aineistosta on kerätty käsin yhtiöiden nettisivuilta ladatuista vuosikertomuksista. Tutkimuksen otoskoko on 106 tutkimushavaintoa ja poikkeavien havaintojen poistamisen jälkeen 98.

Tuloksena tutkituista muuttujista parhaiten nettotasearvon ja osakkeiden markkina-arvon välisiä eroja selittivät ja nettotasearvon preemiota lisäsivät osakkeen historiallinen tuotto, kiinteistöalan markkinasentimenttiä mittaava realisoitumattomat sijoituskiinteistöjen arvonmuutokset sekä osakkeiden likviditeetti. Osaketuottojen volatiliteetin voidaan todeta vaikuttavan päinvastaisesti nettotasearvon preemioon sitä vähentäen. Nämä tutkimustulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta, mutta sijoituskiinteistöjen käypien arvojen luotettavuutta mittaavien muuttujien vaikutuksesta tämän tutkimuksen tuloksiin ei löydetty selkeää näyttöä. Maakohtaiset erot ja suhdannevaihtelut vaikuttivat hieman tuloksiin kasvattaen koko mallin selitysarvoa sekä lisäten tai vähentäen joidenkin yksittäisten muuttujien tilastollista merkitsevyyttä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.