School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14051
Pk-yrityksen ja sen omistajan yhteisverotuksen muutokset vuosina 2012-2015
Author: Sola, Annamaria
Title: Pk-yrityksen ja sen omistajan yhteisverotuksen muutokset vuosina 2012-2015
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; verotus; taxation; yritysverotus; company taxation; pk-yritykset; smes; omistus; ownership; osingot; dividends; palkka; pay
Pages: 54
Full text:
» hse_ethesis_14051.pdf pdf  size:2 MB (1450910)
Key terms: pk-yritys, tuloverotus, osinkoverotus, osinkoa vai palkkaa, omistajan ja yrityksen yhteisverotus
Abstract:
Tässä työssä tutkitaan pk-yritysten ja niiden omistajien kokonaisverotusta ja sen muutoksia vuosina 2013-2015. Työssä käydään ensin läpi sekä yritys- että henkilöverotusta puhtaasti teoreettisesta näkökulmasta. Tämän jälkeen tutkitaan, miten verotuksessa eri vuosina tapahtuneet muutokset vaikuttivat yrityksiin ja niiden omistajilleen tuottamiin ansioihin. Erityisen huomion kohteena on palkkaa vai osinkoa kysymyksen asettelu, jota on lähdetty tutkimaan laskemalla erikokoisten yritysten ja niiden omistajien nettotuloja, kun tulot nostetaan joko kokonaan palkkana, kokonaan osinkoina tai osin palkkana ja osin osinkoina. Eroja on pyritty saamaan esiin laskemalla puhtaita nettotulojen muutoksia sekä nettoansioiden ja verojen välistä suhdetta.

Työssä todetaan, että vuonna 2013 yrittäjän oli nettotulojen valossa kannattavampaa nostaa yrityksestä kaikki tulot palkkana, mikäli yrityksen nostettavissa oleva voitto oli alle 100.000 euroa. Mikäli tulot ylittivät tämän, oli kannattavampaa nostaa kaikki tulot osinkoina. Vuodesta 2014 lähtien yrittäjän on ollut aina kannattavampaa nostaa yrityksestä kaikki tulot palkkana, mikäli tarkoituksena on ollut yrityksen kaikkien voittovarojen nostaminen ulos.

Työssä on havaittu, että vuosien 2014 ja 2015 verotukset ovat samankaltaiset. Tämän vuoksi 18 työssä mukana olevan todellisen yrityksen verotus on laskettu kappaleessa 6 ainoastaan vuosien 2013 ja 2014 osalta. Näissä laskelmissa on voitu huomioida ero teoreettisten esimerkkiyritysten ja todellisten olemassa olevien yritysten välillä. Kun esimerkkiyrityksessä kaikki tulot on nostettu ulos, todellisessa yrityksessä tämä ei ole ensisijainen vaihtoehto.

Laskelmissa todetaan, että verojen ja ansioiden suhde pysyy molempina vuosina melko samankaltaisena. Tämä tarkoittaa sitä, että suurempia veroja maksavat yritykset ja niiden omistajat maksavat veroja paljon molempina vuosina ja vastaavasti pienempiä veroja maksavat veroja vähän, vaikka verotus muuttuikin. Kuitenkin, mikäli yritykset eivät tee mitään muutosta varojen nostamistavassa, voivat muutokset yrittäjän nettoansioissa olla tutkittujen yritysten kohdalla jopa useita tuhansia euroja. Tämä voidaan välttää osin tai muutamissa tapauksissa jopa välttää kokonaan muuttamalla palkkaa osingoiksi taiosinkoa palkaksi.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.