School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14054
Is earnings performance negatively related to R&D-related disclosure? - Evidence from Finnish listed firms during 2010-2012
Author: Valkama, Markus
Title: Is earnings performance negatively related to R&D-related disclosure? - Evidence from Finnish listed firms during 2010-2012
Year: 2015  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tutkimus ja kehitys; research and development; raportit; reports; tulos; return
Pages: 71
Key terms: research and development; voluntary disclosure; corporate disclosure
Abstract:
Tämä tutkielma tarkastelee, onko yhtiön raportoimalla nykyhetken tuloksella negatiivista yhteyttä tutkimus- ja kehittämistoiminnan raportoinnin laajuuteen suomalaisissa pörssiyhtiöissä vuonna 2010-2012. T&k-raportoinnin laajuus on määritelty yhtiön toimintakertomuksessa olevan t&k-alaosion sanamääräksi.

Tutkimus on luonteeltaan kvantitatiivinen ja soveltaa OLS regressiota selvittääkseen t&k-raportoinnin laajuuden vaihtelua suhteessa nykyiseen tulokseen. Tutkielma tarkastelee myös, onko ulkopuolisilla valvonnalla, eli sijoittajien informaatiovaatimuksilla, vaikutusta t&k-raportoinnin ja tuloksen yhteyteen. Otos sisältää 79 suomalaista pörssiyhtiötä vuosilta 2010-2012.

Tulokset antavat ymmärtää, että tutkimustulokset ovat sekä yhteneviä että eriäviä suhteessa Merkley:n (2014) saamiin tuloksiin. Ensinnäkin havaitaan, että nykyhetken tuloksella on negatiivinen yhteys t&k-raportoinnin laajuuteen. En kuitenkaan löydä todisteita siitä, että sijoittajien informaatiovaatimukset vahvistaisivat tätä yhteyttä.

Abstract:

This thesis examines whether current earnings performance is negatively related to R&D-related disclosure quantity for Finnish listed firms during 2010-2012. R&D-related disclosure quantity is defined as the number of words in the R&D subheading in the operational and financial review section of the firm's annual report.

The study is quantitative in nature and applies OLS regression to explore changes in the level of R&D disclosure depending on current earnings performance. The study also examines whether outside monitoring, i.e. investor information demand, strengthens the relation. The sample consists of 79 Finnish listed firms in 2010-2012.

The results suggest that the findings from Finland are both in line and contrary to that of Merkley (2014). First of all, I find that current earnings performance is negatively related to R&D-related disclosure quantity. However, I do not find evidence to support the hypothesis that investor information demand would strengthen the negative relation.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.