School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2015
Thesis number: 14102
Yritysoston jälkeinen integraatio asiantuntijaorganisaation tukitoimintojen henkilöstön silmin
Author: Riikola, Katja
Title: Yritysoston jälkeinen integraatio asiantuntijaorganisaation tukitoimintojen henkilöstön silmin
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; yrityskaupat; corporate acquisitions; integraatio; integration; henkilöstö; personnel; asiantuntijat; specialists
Pages: 90
Key terms: yritysosto; integraatio; tukitoiminnot; asiantuntijaorganisaatio
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet:

Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, miten Suomessa toimivan kansainvälisen asiantuntijaorganisaation tukitoiminnoissa työskentelevä henkilöstö on kokenut yrityskaupan jälkeisen integraation. Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitetään tukitoimintojen henkilöstön kokemuksia prosessien ja ihmisten integraation osalta. Yritysoston jälkeinen integraatio on erittäin merkittävässä asemassa oston onnistumisen kannalta (ks. esim. Faulkner, 2012; Teerikangas, 2008) ja vaikka yritysostoja ja niiden jälkeisiä integraatioita on tutkittu jo erittäin paljon, en löytänyt omaa tutkimustani tehdessäni lainkaan aikaisempaa integraatiokirjallisuutta organisaation tukitoimintoihin liittyen. Halusinkin omassa tutkimuksessani antaa äänen tälle toisinaan arvostuksen puutteesta kärsivälle henkilöstöryhmälle, jolla on kuitenkin merkittävä rooli organisaation toimivuuden kannalta.

Tutkimuksen toteutus:

Tutkimus toteutettiin haastattelemalla 10 kohdeorganisaation HR-, viestintä-, ICT-, talous-, sekä laatu- ja ympäristö-osastoilla työskentelevää henkilöä syksyllä 2014. Tutkimus on laadullinen, teemahaastatteluilla toteutettu haastattelututkimus ja aineisto on analysoitu teemoittelun avulla.

Tutkimuksen tulokset:

Tutkimusaineiston perusteella näyttää siltä, että tutkimani organisaation tukitoiminnoissa työskentelevä henkilöstö koki integraation kestäneen pitkään ja käynnistyneen erittäin hitaasti. Integraatio oli käynnistetty prosessien integraatiolla, unohtaen organisaatiossa työskentelevät ihmiset. Integraatiota sävytti epätietoisuus, huoli oman työn jatkumisesta ja kokemukset, ettei yrityksen johto pitänyt henkilöstöjohtamista tärkeänä elementtinä organisaatioiden yhdistämisessä. Haastateltavat kaipasivat panostusta erityisesti viestintään, integraation johtamiseen sekä ihmisten integraatioon. Kaiken kaikkiaan tutkimusaineiston perusteella vaikuttaa siltä, että kohdeorganisaatiossa käynnissä ollut - sekä prosessien että ihmisten - integraatio oli tutkimuksen tekohetkellä vielä hyvin kesken.

Tutkimuksesta kävi myös ilmi, että kohdeorganisaation tukitoiminnoissa työskentelevät henkilöt kokivat itse roolinsa merkittävänä organisaation toiminnan kannalta. Nähtiin ettei asiakasrajapinnassa työskentelevien asiantuntijoiden työstä tulisi mitään ilman tukitoimintoja. Tästä huolimatta osa haastateltavista koki, ettei heidän työpanostaan osattu arvostaa vaan organisaation pääpaino oli laskutettavassa työssä, mikä tukee myös aikaisemman kirjallisuuden näkemyksiä tukitoimintojen arvostuksesta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.