School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14104
Yritysvastuuraportointi lehdistön tietolähteenä. Case: Stora Enso Oyj
Author: Hämäläinen, Janne
Title: Yritysvastuuraportointi lehdistön tietolähteenä. Case: Stora Enso Oyj
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; raportit; reports; viestintä; communication; journalismi; journalism; lehdistö; press
Pages: 95
Full text:
» hse_ethesis_14104.pdf pdf  size:2 MB (1380293)
Key terms: yritysvastuu; yritysvastuuraportointi; sidosryhmä; lehdistö
Abstract:
Yritysvastuu eli yritysten vastuullinen toiminta koko ympäröivää yhteiskuntaa kohtaan on nostanut voimakkaasti merkitystään erityisesti suuryritysten toiminnassa 2000-luvun alusta lähtien. Tätä kehitystä ovat edesauttaneet muun muassa kasvanut talouden globalisaatio, yritysvastuuseen liittyvät skandaalit erityisesti vuosituhannen alussa sekä myös alati laajenevat yritysten sidosryhmät.

Yritysvastuuraportointi on yritysten näkyvin keino tuoda esiin sitoutumistaan yritysvastuuseen ja raportoida sidosryhmilleen toimintansa yhteiskunnallisista vaikutuksista. Vastuuraportointi käsitteenä ja myös sen muoto ovat kirjallisuudessa vielä yksiselitteisesti täsmentämättä, mutta tästä huolimatta Global Reporting Initiative (GRI) - raportointiviitekehys on saavuttanut johtavan aseman käytetyimpänä yritysvastuun raportointiohjeistona.

Lehdistön rooli taloustutkimuksessa on toistaiseksi ollut vähäinen. Lehdistöllä katsotaan kuitenkin olevan potentiaalinen vaikutus yritysten informaatioympäristön muokkaajana sen toimiessa informaation välittäjän roolissa sekä tuottaessa uutta informaatiota journalistisin keinoin. Lehdistön ja yritysvastuun suhdetta on toistaiseksi tutkittu lähinnä siitä näkökulmasta, kuinka lehdistö on vaikuttanut yritysvastuun käsitteen muotoon ja sisältöön.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tutkia yritysvastuuraportoinnin ja lehdistön välistä yhteyttä. Tätä tavoitetta lähestytään ensinnäkin kysymyksellä: jos ja miten lehdistö käyttää yritysvastuuraportointia tietolähteenä ja toiseksi miten lehdistö ja yrityksen vastuuraportointi painottavat yritysvastuun osa-alueita. Tutkimuksen raportointiviitekehyksenä toimivat GRI-ohjeiston sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun osa-alueet. Tutkimustyyppi on laadullinen case-tutkimus jossa case-yritykseksi on valittu Stora Enso Oyj.

Tutkimuksen tuloksina havaittiin että lehdistö käyttää yritysvastuuraportointia hyvin vähäisessä määrin ja että lehdistö on painottanut tutkimuksen aikaperiodin (2009 -2014) aikana erityisesti GRI-ohjeiston sosiaalisen vastuun alaryhminä olevia ihmisoikeuksiin ja henkilöstökäytäntöihin sekä työoloihin liittyvää vastuuta. Stora Enson yritysvastuun KPI-mittaristo painottuu toisaalta ympäristövastuuseen ja johtamis- ja hallintotapaan liittyviin mittareihin. Yhtiö kuitenkin painottaa yritysvastuutaan myös toimipaikkojensa mukaan ja nämä painotukset vastaavat kutakuinkin lehdistön artikkeleiden ilmentämää yritysvastuun painotusta.

Vaikka yritysvastuuraportoinnin ja lehdistön suhde on aiemmassa tutkimuksessa lähes täysin tutkimaton alue, on tämän tutkimuksen tuloksilla kuitenkin yhtymäkohtia aiempaan tutkimukseen. Tuloksilla voidaan myös katsoa olevan merkitystä raportoiville yrityksille, sillä eräs yritysvastuuraportoinnin keskeisisistä tavoitteista on nostaa esiin sidosryhmien (ml. lehdistö) tärkeimpinä pitämiä yritysvastuun osa-alueita.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.