School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14128
Suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän edellytykset tiimitasolla
Author: Kinnunen, Joona
Title: Suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän edellytykset tiimitasolla
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tiimit; teams; työ; work; palkkiot; remuneration; kannustaminen; incentives; palaute; feedback
Pages: 103
Full text:
» hse_ethesis_14128.pdf pdf  size:2 MB (1729269)
Key terms: oikeudenmukaisuus, palaute, suoriteperusteinen palkitseminen, tiimit, tavoitetaso
Abstract:
Tiimit ovat yhä keskeisempi osa nykyaikaisia organisaatioita. Palkitsemista ja sen vaikutuksia on tutkittu laajalti, mutta toimivan suoriteperusteisen palkitsemismallin edellytyksiä tai vaikutuksia ei ole juurikaan tarkasteltu tiimien näkökulmasta.

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä suoriteperusteisen kannustepalkkiojärjestelmän ominaisuudet koettiin toimivan rahallisen palkitsemisen edellytyksiksi tiimitasolla. Toimivuudella tarkoitettiin sitä, että kannustepalkkiojärjestelmä kannustaa tiimejä organisaation näkökulmasta toivottavaan käyttäytymiseen. Tutkimuksessa pohdittiin myös tiimien välisten erojen vaikutuksia kokemuksiin palkitsemismallin toimivuudesta ja toimivuuden edellytyksistä.

Tutkimus toteutettiin laadullisena case-tutkimuksena, jossa aineistonkeruutapana käytettiin ensisijaisesti teemahaastatteluja. Yhteensä 23 henkilöä haastateltiin. Case-yritykseksi valittiin eräs suomalainen kirjanpito- ja tilintarkastusyhteisö, jossa sovellettiin identtistä palkitsemismallia viiden eri asiantuntijatiimin keskuudessa. Tämä mahdollisti palkitsemismallin vaikutuksiin liittyvien näkemysten keskinäisen vertailun eri tiimien välillä lisäten samalla myös havaintojen reliabiliteettia.

Tutkimuksen tulokset vahvistivat käsitystä siitä, että toimivan tiimitason palkitsemismallin suunnittelu ja implementointi on erittäin haastava tehtävä, jossa useat seikat vaikuttavat toisiinsa.

Haastavien tavoitteiden ja selkeiden suoritemittareiden yhdessä riittävän palautteen kanssa havaittiin olevan tiimitason suoritepalkitsemisjärjestelmän perusedellytyksiä. Lisäksi tiimien välillä koettu palkitsemisen oikeudenmukaisuus ja tiimien omat vaikutusmahdollisuudet yhdistettynä palkkion riittävän suureen odotusarvoon olivat havaintojen perusteella keskeisiä palkitsemismallin toimivuuden kannalta. Näiden tekijöiden havaittiin myös olevan yhteydessä rahallisen kannustepalkkion koettuun houkuttelevuuteen.

Lukuisten yksilötasolla palkitsemisen vaikutuksia selittävien teorioiden todettiin selittävän selvästi palkitsemisen toimivuuden edellytyksiä myös tiimitasolla. Taustalla lienee havainto, että tiimitkin koostuvat lopulta erilaisista yksilöistä, joista jokainen tuo myös henkilökohtaisia piirteitään mukanaan tiimiinsä.

Keskeisimmät jatkotutkimusaiheet liittyvät tiimien ja organisaatioiden kulttuuriseen kontekstiin. Tämän lisäksi on oletettavissa, että esimerkiksi länsimaisissa individualistisissa kulttuureissa tiimitason palkitsemiseen suhtaudutaan eri tavoin kuin kollektiivisemmissa kulttuureissa, joten havaintojen laajempi yleistettävyys edellyttää lisää empiiristä tarkastelua useissa erilaisissa kulttuurisissa konteksteissa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.