School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | MSc program in Management and International Business | 2015
Thesis number: 14132
Äijä äijien joukossa? Narratiivinen tutkimus naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisessa työympäristössä
Author: Hyytiä, Pauliina
Title: Äijä äijien joukossa? Narratiivinen tutkimus naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisessa työympäristössä
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: MSc program in Management and International Business
Index terms: johtaminen; management; kansainväliset yhtiöt; international companies; työ; work; asiantuntijat; specialists; sukupuoli; gender; identiteetti; identity; menestyminen; success; tarina; narrative
Pages: 89
Full text:
» hse_ethesis_14132.pdf pdf  size:715 KB (731633)
Key terms: identiteetti; naiset; kertomus; narratiivinen tutkimus
Abstract:
Tämän tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä naisasiantuntijoiden myönteisten identiteettien rakentumisesta miesvaltaisella alalla sekä näiden identiteettien lähteistä. Keskityn erityisesti siihen, miten naiset puhuvat itsestään ja miten he asemoivat itsensä kertomuksissa. Tutkimukseni nojaa sosiaalisen konstruktivismin tieteenfilosofiaan, jossa tiedon ajatellaan rakentuvan ihmisten välisissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa. Tästä näkökulmasta tarkastelen myös käyttämääni teoreettista viitekehystä: identiteettien rakentumista kertomuksissa tapahtuvan asemoinnin kautta.

Tutkimustani varten olen haastatellut kahdeksaa naisasiantuntijaa, jotka työskentelevät miesvaltaisen yrityksen liiketoiminnassa. Lähestyin naisasiantuntijoiden identiteetin rakentumisen prosessia narratiivisen analyysin keinoin. Sovelsin sekä aineistoni keräämisessä että sen analysoinnissa narratiivisen tutkimuksen suuntaviivoja identiteetin rakentumista kuvaavien identiteettipositioiden löytämiseen. Aloitin analyysini etsimällä aineistosta kertomuksia, joissa haastattelemani naisasiantuntijat asemoivat itseään kerronnan käytäntöjen avulla. Kokosin niitä yhteen esiintyneiden teemojen kautta, mutta säilytin samalla jokaisen yksittäisen haastatellun kertomukset myös kokonaisuuksina. Lopuksi erittelin vielä positioiden syntymiseen vaikuttaneet identiteettien lähteet.

Tunnistin haastatteluista kolme identiteettiasemaa, jotka löytyivät kaikkien haastattelemieni naisten kertomuksista. Näitä identiteettipositioita olivat pätevä ammattilaisuus, äijyys sekä erityinen asema naisena. Tutkimuksessani nousi esille, että naisasiantuntijat asemoivat itsensä tietoisesti ja ensisijaisesti päteviksi ammattilaisiksi. Miesvaltainen työympäristö asetti kuitenkin monenlaisia haasteita, vaikka toisaalta se vaikutti sopivan paremmin useille haastattelemilleni asiantuntijoille. Analyysissä esille nousseet erilaiset identiteettiasemat kuvasivat naisten identiteetin tasapainottelua miesvaltaisen työympäristön luomien ja heidän omien käsitystensä välillä. Positiiviset identiteetit miesvaltaisella alalla rakentuivatkin vahvasti sukupuolittuneiden käsitysten varaan - siis suhteessa ympäröivään maailmaan ja alalla vallitseviin käsityksiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.