School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14137
Vähittäiskauppayrityksen osto- ja tilaustoiminnan kehittäminen
Author: Broman, Outi
Title: Vähittäiskauppayrityksen osto- ja tilaustoiminnan kehittäminen
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; ostot; industrial purchasing; hankinnat; purchasing; e-business; e-business; prosessit; processes; vähittäiskauppa; retail trade
Pages: 87
Key terms: ostotoimintaprosessi; tilaaminen; ostotoiminta; e-procurement; e-tilaus; vähittäiskauppa
Abstract:
Tämä tutkimus käsittelee suomalaisen vähittäiskauppayrityksen osto- ja tilaustoimintaprosesseja ja niiden kehittämistä. Tutkimuksen case-yritys on yrittänyt ottaa käyttöönsä tilaustoimintaa helpottavaa automaatiota, mutta ei ole toistaiseksi onnistunut siinä haluamallaan tavalla. Tutkimus analysoi keskeisiä ja kriittisiä tekijöitä yrityksen ostotoiminnan ja etenkin tilausautomaation kehittämisen kannalta lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen tavoitteena on antaa konkreettisia kehitysehdotuksia ostotoiminnan kehittämiseksi. Ostotoiminta on etenkin vähittäiskauppayrityksille erittäin keskeinen toiminta, jonka tehostamisella ja kehittämisellä voidaan saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä ja kilpailuetua.

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa keskeisimpiä aineistonkeruumenetelmiä ovat olleet yrityksen työntekijöiden haastattelut, yrityksessä tehty havainnointi sekä yrityksen sisäiseen ja ulkoiseen materiaaliin perehtyminen. Tutkimuksen tuloksena case-yritykselle annettiin viisi lyhyellä aikavälillä toteutettavaa kehitysehdotuskokonaisuutta. Kehitysehdotukset ovat 1) ohjausryhmän muodostaminen ja henkilöresurssien takaaminen, 2) yli organisaatiorajojen välisen yhteistyön kasvattaminen, 3) muutosvastarinnan hallinta, 4) raportoinnin ja seurannan kehittäminen, ja 5) prosessien kehittäminen muilla ostoprosessin osa-alueilla. Lyhyellä aikavälillä toteutettavissa olevien kehitysehdotusten lisäksi tutkimuksen perusteella luotiin 4-vaiheinen malli ostotoiminnan strategiseen kehittämiseen pitkällä aikavälillä. Tutkimuksen antamat kehitysehdotukset ovat paljolti linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan ostotoiminnassa parhaiten menestyvät yritykset keskittyvät heikompia enemmän ostajien osaamisen ja lahjakkuuden hallintaan, tavoitteiden asettamiseen ja yli organisaatiorajojen väliseen yhteistyöhön.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.