School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14145
Taloushallinnon kontrolliviitekehyksen kehittäminen ja käyttöönotto. Tapaustutkimus kansainvälisessä valmistavan teollisuuden yrityksessä
Author: Tynninen, Kristiina
Title: Taloushallinnon kontrolliviitekehyksen kehittäminen ja käyttöönotto. Tapaustutkimus kansainvälisessä valmistavan teollisuuden yrityksessä
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; valvonta; control; sisäinen tarkastus; internal auditing; ohjausjärjestelmät; control systems
Pages: 84
Key terms: sisäinen valvonta; kontrolliviitekehys; sisäinen tarkastus; johdon ohjausjärjestelmä
Abstract:
Tehokas sisäinen valvonta on keskeinen osa hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kun sisäinen valvonta pettää, seurauksena voi pahimmillaan olla Enronin kaltainen kirjanpitoskandaali. Organisaatioiden toimintaympäristöjen laajentuminen, kasvanut koko ja epätasainen talouskehitys ovat skandaalien ohella vahvistaneet sisäisen valvonnan merkitystä ja aihe onkin ollut hyvin edustettuna akateemisessa tutkimuksessa. Aiempi tutkimus on kuitenkin pitkälti keskittynyt sisäisen valvonnan valvontatoimintoihin ja tutkimusta sisäisen valvonnan toiminnasta organisaatioissa on tehty varsin vähän.

Sisäisen valvonnan työkaluna toimiva kontrolliviitekehys on valvontatoiminnoista koostuva matriisi, joka muodostaa yhdessä muiden ohjausjärjestelmien kanssa organisaation ohjausjärjestelmäkokonaisuuden. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä organisaation sisäisen valvonnan toiminnasta tarkastelemalla kontrolliviitekehyksen kehittämistä, käyttöönottoa ja käyttöönoton vaikutuksia. Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistona käytetään sisäisen valvonnan ja johdon ohjausjärjestelmien aihealueita käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita ja akateemisia tutkimuksia, joiden pohjalta rakennetaan käsitekartta tutkimuskysymysten arvioimiseksi. Tutkimus on toteutettu yhden tapauksen laadullisena tapaustutkimuksena, jonka aineisto on kerätty kohdeyrityksestä teemahaastatteluin, havainnoimalla sekä perehtymällä yrityksen sisäiseen materiaaliin.

Tutkimusanalyysin tuloksena havaitaan, että kontrolliviitekehyksen kehittäminen pohjautuu pitkälti organisaation hallituksen tavoitteisiin, joita ovat muun muassa varmuuden lisääminen yhdenmukaisten kontrollien avulla. Viitekehyksen käyttöönoton onnistumisen osalta tärkeimmäksi tekijäksi nousee riittävä ja tarkoituksenmukainen viestintä, jonka avulla voidaan lisätä henkilöstön ymmärrystä sisäisestä valvonnasta. Tutkimustulosten perusteella riittävä perehdytys on avainasemassa kun halutaan parantaa kontrollitoimenpiteiden suorittajien ymmärrystä, motivaatiota ja omistajuutta kontrolleihin liittyen. Tulosten pohjalta voidaan osoittaa niitä tekijöitä, joilla on vaikutusta sisäisen valvonnan valvontatoimintojen ja myös yleisemmin johdon ohjausjärjestelmien kehittämiseen, käyttöönottoon ja toimintaan.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.