School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2015
Thesis number: 14154
Vapaaehtoistoiminnan johtaminen urheiluseurassa: Taitoluisteluseuran johtamishaasteet
Author: Saastamoinen, Anna
Title: Vapaaehtoistoiminnan johtaminen urheiluseurassa: Taitoluisteluseuran johtamishaasteet
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; non profit; non-profit organizations; järjestöt; organizations; yhdistykset; associations; urheilu; sports
Pages: 89
Full text:
» hse_ethesis_14154.pdf pdf  size:2 MB (1110931)
Key terms: johtaminen; urheiluseuratoiminta; vapaaehtoistoiminta; vapaaehtoistyö
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteet: Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää, minkälaisia johtamishaasteita vapaaehtoisorganisaatioiden toiminnassa yleisesti kohdataan. Aloitan tutkimukseni kirjallisuuskatsauksella, jossa vertailen eri lähteissä mainittuja vapaaehtoistoiminnan johtamisen haasteita. Tämän jälkeen syvennyn aiheeseen lisää perehtymällä vapaaehtoistoimintaan ja sen johtamiseen eräässä suomalaisessa taitoluisteluseurassa. Tutkimus onkin tehty kyseisen taitoluisteluseuran vapaaehtoistoiminnan johtamisen kehittämistarkoituksessa - johtamishaasteiden määrittelemisen ohella tarkoituksenani on löytää ratkaisuja havaittuihin ongelmiin, minkä kautta seuratoimintaa voitaisiin kehittää edelleen yhä toimivammaksi.

Tutkimuksen toteutus: Tutkimukseni on toteutettu laadullisena tapaustutkimuksena. Olen kerännyt empiirisen aineiston joulukuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana teemahaastattelujen avulla. Haastattelin yhteensä kahdeksaa henkilöä, jotka olivat haastatteluhetkellä tutkitun seuran vapaaehtoistoiminnassa mukana eri tavoin - toiset johtamassa vapaaehtoistoimijoita ja seuraa, toiset tekemässä vapaaehtoistyötä osallistuen pieniin askareisiin tai seuran tapahtumiin. Haastatteluaineiston analysointimenetelmänä käytin teemoittelua.

Tutkimustulokset: Tutkimieni kirjallisuuslähteiden mukaan vapaaehtoisorganisaatioiden johtamisessa kohdataan yleisesti lukuisia haasteita ja joiltain osin näiden johtaminen koetaankin ongelmallisemmaksi kuin voittoa tavoittelevien yritysten. Tutkimuskirjallisuutta yhdistelemällä muotoilin johtamishaasteet yhdeksäksi teemaksi (Vapaaehtoisten motivaatio, Toimivat ryhmät, Hallitus ja johtaminen, Luopuminen - uudistaminen, Keskittyminen - hajauttaminen, Tavoitteiden asettaminen, Läpinäkyvyys, Viestintä ja Menestymisen seuraaminen), joiden esiintymistä tutkin myös kohdeorganisaatiossa. Tekemieni haastattelujen perusteella aiempi tutkimus ja määrittelemäni teemat vaikuttavat olevan oikeansuuntaisia, sillä kaikki haasteet ilmenivät ainakin jossain määrin myös tutkimassani taitoluisteluseurassa.

Tutkimuksessa hyödyntämäni kirjallisuus ja haastateltujen vastaukset muotoutuivat lopulta kaavioksi seuratoiminnan johtamisesta. Kaavio alkaa organisaation tavoitteiden asettamisesta, jatkuu toiminnan tarkoituksenmukaisen järjestämisen ja tästä viestimisen kautta vapaaehtoisten motivaatioon ja sitoutumiseen, ja palaa näissä onnistumisen seuraamisen kautta taas alkuun. Kaavion antamia suuntaviivoja noudattamalla on mahdollista välttää yleisiä vapaaehtoistoiminnan johtamisen haasteita ja luoda toimiva vapaaehtoisorganisaatio.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.