School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14174
IAASB:n standardiuudistukset tilintarkastuskertomukseen. Kyselytutkimus sijoittajille, tilintarkastajille ja yritysjohdolle
Author: Tienari, Antti
Title: IAASB:n standardiuudistukset tilintarkastuskertomukseen. Kyselytutkimus sijoittajille, tilintarkastajille ja yritysjohdolle
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; standardit; standards
Pages: 83
Full text:
» hse_ethesis_14174.pdf pdf  size:988 KB (1010711)
Key terms: tilintarkastus; tilintarkastuskertomus; tilintarkastusstandardi; tilintarkastaja; tilinpäätöksen käyttäjä; odotuskuilu; kyselytutkimus
Abstract:
Tilintarkastuskertomusta ollaan uudistamassa samanaikaisesti usealta eri taholta. Tilinpäätöksen käyttäjät ovat ilmaisseet toiveensa saada tilintarkastajalta enemmän yrityskohtaisesti räätälöityä tietoa tehdystä tilintarkastuksesta. Tutkimukseni käsittelee ensisijaisesti kansainvälisen IAASB:n (International Auditing & Assurance Standards Board) standardiuudistuksia. IAASB:n uudistusten tavoitteena on lisätä tilintarkastusprosessin läpinäkyvyyttä ja nostaa tilintarkastuskertomuksen arvoa sen lukijoille.

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää suomalaisten tilintarkastajien, sijoittajien ja yritysjohdon mielipiteitä nykymuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta sekä IAASB:n vireillä olevista tilintarkastuskertomuksen standardiuudistuksista. Standardiuudistusten lähtökohtia ja tavoitteita käsitellään tilintarkastuksen odotuskuilun ja uudistuksista käydyn kommentoinnin kautta. Vertailevaa analyysia tehdään Yhdysvalloissa vallitseviin PCAOB:n (Public Company Accounting Oversight Board) tilintarkastuksen standardeihin ja Yhdysvalloissa samanaikaisesti vireillä olevaan suurilta linjoiltaan saman suuntaiseen tilintarkastuskertomuksen standardiuudistushankkeeseen.

Tutkimuksen kyselyosuus on toteutettu Internet-kyselytutkimuksena toukokuun ja kesäkuun 2014 välisenä aikana. Vastaajaryhmiä ovat suomalaiset tilintarkastajat, sijoittajat ja yritysjohto. Kysely saatiin onnistuneesti lähetettyä 1404 vastaajalle. Kokonaisvastausmäärä on 272 muodostaen vastausprosentiksi n. 20%. Vastauksia on tutkimuksessa analysoitu keskiluvuilla ja kuvaajilla. Vastaajien avoimeen tekstikenttään kirjoittamat kommentit nostetaan myös esiin vastausten kohdalla.

Tutkimuksen tulosten perusteella mielipiteet nykymuotoisesta tilintarkastuskertomuksesta ja IAASB:n standardiuudistuksista eroavat olennaisesti kohderyhmittäin. Sijoittajat suhtautuvat nykymuotoisen tilintarkastuskertomuksen hyödyllisyyteen kielteisimmin ja toisaalta standardiuudistusten tuomiin uusiin elementteihin selvästi myönteisimmin. Tilintarkastajat suhtautuvat IAASB:n standardiuudistuksiin varauksellisesti ja näkevät nykymuotoisessakin tilintarkastuskertomuksessa ongelmakohtia. Yritysjohto näkee nykymuotoisen tilintarkastuskertomuksen täyttävän hyvin tehtävänsä, mutta suhtautuu myös IAASB:n uudistuksiin melko avoimesti.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.