School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14201
Tilitoimistoalan keskittyneisyyden ja kannattavuuden kehitys vuosina 2003-2012
Author: Tahvanainen, Tuomas
Title: Tilitoimistoalan keskittyneisyyden ja kannattavuuden kehitys vuosina 2003-2012
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilitoimistot; firms of accountants; toimialat; business branches; markkinat; markets; kannattavuus; profitability; keskitys; concentration
Pages: 84
Full text:
» hse_ethesis_14201.pdf pdf  size:2 MB (1181529)
Key terms: Tilitoimisto, markkinakeskittyneisyys, tilitoimistomarkkinat, kannattavuus, Hirschman-Herfindahl-indeksi, rahoituskriisin ennustaminen, Wilcoxon-Mann-Whitneyn testi
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää tilitoimistoalan keskittyneisyys ja kannattavuus sekä niiden kehitys Suomessa vuosina 2003-2012. Teoriaosassa tarkastellaan aikaisempaa tilitoimisto- ja laskentatoimenalaa käsittelevää tutkimusta. Tutkielmassa kuvataan laskentatoimenmarkkinat Suomessa ja kansainvälisesti, jotta voidaan ymmärtää Suomen tilitoimistomarkkinat osana laajempaa markkinakokonaisuutta. Empiirisessä osiossa tarkastellaan tilastollisten menetelmien avulla tilitoimistomarkkinoiden keskittyneisyys ja kannattavuus sekä niiden kehitys Suomessa tutkimuksen ajanjaksona. Tämän avulla on mahdollista ymmärtää miten tilitoimistomarkkinat kehittyvät Suomessa.

Tutkielman lähdeaineistona käytettiin laskentatoimen koti- ja ulkomaisia tutkimuksia, julkaisuja ja toimialaraportteja sekä Taloushallintoliiton jäsentutkimuksia. Tilastollisten menetelmien lähdeaineistona käytettiin tilastollista testaamista käsitteleviä ulkomaisia julkaisuja ja opetusartikkeleita. Tilastoaineisto kerättiin Voitto+:n, Suomen Asiakastieto Oy:n ja Tilastokeskuksen tietokannoista. Lisäksi tilastoaineistoa täydennettiin konsernitietojen osalta yrityskyselyn avulla. Keskittyneisyyden ja keskittyneisyyden kehityksen testaamiseen? käytettiin Hirschman-Herfindahl-indeksiä sekä ei-parametrista Wilcoxon-Mann-Whitneyn järjestyssummatestiä. Kannattavuus testattiin alakohtaisesti viiden muuttujan kehityksen perusteella. Valitut muuttujat olivat sijoitetun oman pääomantuotto, liiketulosprosentti, omavaraisuusaste, quick ratio ja liikevaihdon kasvuprosentti. Myös kannattavuuden osalta testattiin tilastollista merkittävyyttä suorittamalla muuttujille ei-parametrinen Wilcoxon-Mann-Whitneyn testi.

Tilitoimistomarkkinoiden keskittyneisyyden kehitys oli yllätys, sillä keskittyneisyys oli kasvanut hyvin maltillisesti. Markkinarakenteeksi vuonna 2012 määritettiin väljä oligopoli. Alan kannattavuus on odotetun mukaisesti hyvällä tasolla. Kokonaisuutena markkinoiden kehityssuunta on ollut odotetusti kohti keskittyneempää tilannetta ja alan voidaankin katsoa olevan merkittävän muutoksen vaiheessa, mutta se ei ole tapahtunut niin voimakkaana kuin aikaisemmin on odotettu. Tutkimusajanjaksona alalle on kasvanut selkeästi vahvojen toimijoiden joukko, joka on selvästi erottautunut kilpailusta ja muuttanut alan markkinarakennetta 2000-luvun aikana.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.