School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Economics | Economics | 2015
Thesis number: 14216
Nuorisorikollisuuden ja työttömyyden välinen yhteys Suomessa 90- ja 2000-luvulla
Author: Ilmaniemi, Sarianna
Title: Nuorisorikollisuuden ja työttömyyden välinen yhteys Suomessa 90- ja 2000-luvulla
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Economics
Academic subject: Economics
Index terms: kansantaloustiede; economics; taloustieteet; economic science; työttömyys; unemployment; rikollisuus; criminality; nuoret; young people
Pages: 63
Key terms: työttömyys, nuorisorikollisuus, rikollisuus, taloustiede
Abstract:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus on tutkia työttömyyden vaikutusta nuorisorikollisuuteen Suomessa 90- ja 2000-luvulla. Taloustieteellinen teoria ennustaa, että heikentyneet mahdollisuudet laillisilla markkinoilla, esimerkiksi työttömyyden takia, lisää osallistumista laittomille markkinoille. Useat aikaisemmat empiiriset tutkimukset ovat havainneet yhteyden rikollisuuden ja työttömyyden tai heikon tulotason välillä.

Tässä tutkielmassa käytetään kuntatasoista paneeliaineistoa 320 suomalaisesta kunnasta vuoden 2013 kuntajaon mukaisesti. Tarkastelujakso ulottuu vuodesta 1989 vuoteen 2012. Aineistoa analysoidaan kiinteiden vaikutusten regressiomallin avulla, jossa selitettävänä muuttujana on nuorisorikollisuusaste ja selittävinä muuttujina kunnan työttömyysprosentti sekä valikoidut kontrollimuuttujat. Työttömyyden lisäksi taloudellisista muuttujista tutkin myös tulojen vaikutusta rikollisuuteen. Tulomuuttujan lisäys supistaa kuitenkin tarkastelujakson alkua vuoteen 1995. Tulokset esitetään kolmessa eri ikäluokassa: alle 15-vuotiaat, 15 - 17-vuotiaat ja 18 - 20-vuotiaat. Rikostyypeistä keskitytään pääsääntöisesti varkauksiin ja pahoinpitelyihin.

Tulosten perusteella ei löydy vahvaa näyttöä tukemaan teorian ennustetta, että työttömyys lisää rikollisuutta. Pääsääntöisesti tulokset eivät ole vahvasti tilastollisesti merkitseviä. Poikkeuksena kuitenkin 2000-luvulla 18 - 20-vuotiaiden varkausrikokset, joiden osalta työttömyyden kertoimet ovat teorian vastaisesti negatiivisia ja tilastollisesti merkitseviä vähintään 5-% tasolla. Tulomuuttujalla taas on työttömyysmuuttujaa useammin tilastollisesti merkitsevä yhteys nuorisorikollisuuteen ja tulomuuttujan kertoimet ovat useimmiten negatiivisia, mikä on linjassa teorian kanssa
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.