School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14224
IFRS -standardien käyttöönoton vaikutus kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen Euroopassa
Author: Mäntyniemi, Tapio
Title: IFRS -standardien käyttöönoton vaikutus kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen Euroopassa
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilinpäätös; balances of books; standardit; standards; tulos; return
Pages: 68
Key terms: IFRS; kansainväliset tilinpäätösstandardit; kosmeettinen tuloksen ohjaus; CEM; tuloksen ohjaus; Benfordin laki
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia vuonna 2005 käyttöönotettujen IFRS -standardien vaikutusta kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen Euroopassa. Kosmeettisella tuloksen ohjauksella tarkoitetaan tuloksen pientä pyöristämistä ylöspäin. Tämä tutkimus tarkastelee ilmiötä koko aineiston sekä yksittäisten valtioiden osalta ennen ja jälkeen uusien standardien käyttöönoton. Lisäksi tutkimus pyrkii selvittämään erilaisten institutionaalisten tekijöiden ja kosmeettisen tuloksen ohjauksen välistä yhteyttä.

Tutkimus on luonteeltaan tilastollinen ja kosmeettista tuloksen ohjausta tutkitaan vertaamalla tuloslukujen havaittuja toisten numeroiden jakaumia Benfordin lain mukaiseen satunnaisjakaumaan. Lisäksi IFRS-standardien käyttöönoton jälkeisiä tuloslukujen jakaumia verrataan ennen standardien käyttöönottoa havaittuihin jakaumiin. Institutionaalisten tekijöiden yhteyttä ilmiöön tutkitaan Spearmanin järjestyskorrelaatiota hyödyntäen. Aineisto käsittää yhteensä 17 eurooppalaisen valtion listayhtiöiden tulostiedot vuosilta 2000-2011.

Tulokset koko aineistoa koskien antavat viitteitä kosmeettisen tuloksen ohjauksen vähenemisestä etenkin tappiollisten tulosten osalta. Maakohtaiset tulokset kuitenkin vaihtelevat laajalti, sillä osassa maissa kosmeettinen tuloksen ohjaus näyttää lisääntyneen ja osassa vähentyneen. Tutkittujen institutionaalisten tekijöiden osalta viitteitä yhteydestä vähäisempään kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen saatiin mm. sijoittajan suojan osalta. Lisäksi saatiin viitteitä siitä, että kansallisten standardien puutteet verrattuna kansainvälisiin ovat yhteydessä laajempaan kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen. Lisäksi tulokset indikoivat lainsäädännön alkuperän vaikuttavan kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen siten, että englantilainen alkuperä on yhteydessä vähäisempään ja ranskalainen laajempaan kosmeettiseen tuloksen ohjaukseen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.