School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14226
Investointipäätöksenteko yritysvastuun näkökulmasta - Case suomalainen energiayhtiö
Author: Radek, Laura
Title: Investointipäätöksenteko yritysvastuun näkökulmasta - Case suomalainen energiayhtiö
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; taloushallinto; financial management; yhteiskuntavastuu; corporate responsibility; yritykset; companies; vastuu; responsibility; investoinnit; investment; päätöksenteko; decision making; strategia; strategy; energiatalous; energy economy
Pages: 98
Key terms: investointipäätöksenteko; strateginen investointi; yritysvastuu
Abstract:
Yritysvastuuseen liittyvät näkökulmat eivät ole yksioikoisia tai ongelmattomia. Yritysvastuun kehittämisessä ongelmalliseksi saattaa usein muodostua yritysvastuuteemojen integroimattomuus yrityksen liiketoimintaan ja strategiaan. Vastuullisen liiketoiminnan strategisen merkityksen korostuessa tulisi yritysvastuuteemojen näkyä vahvemmin myös yrityksen pitkän tähtäimen suunnittelussa. Puitteet pitkän tähtäimen liiketoiminnalleen yritys puolestaan luo muun muassa onnistuneiden investointien kautta. Ne toimivat strategian toteuttamisvälineenä ja tätä kautta luovat pohjan yrityksen toiminnalle sekä toiminnan kehittämiselle.

Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yritysvastuu otetaan huomioon investointipäätöksenteossa. Tavoitteeseen pääsemiksi tutkimuksen kohteeksi valitun case-yrityksen investointipäätöksentekoa tarkastellaan kolmen näkökulman; taloudellisen vastuun, ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuun kautta. Lisäksi tavoitteena on tutkia, näyttäytyykö yritysvastuu investointitoiminnassa vain välttämättömyytenä, vai onko sillä pikemminkin strateginen, uutta toimintaa luova rooli.

Kirjallisuuskatsauksen lähdeaineistona käytetään yritysvastuun ja investointien aihealueita käsittelevää kirjallisuutta, artikkeleita ja akateemisia tutkimuksia. Tutkimus on toteutettu case-tutkimuksena, jonka aineisto on kerätty yhdessä yrityksessä teemahaastatteluin sekä perehtymällä saatavilla olevaan sisäiseen materiaaliin sekä ulkoisiin julkaisuihin.

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että yritysvastuun huomioiminen linkittyy vahvasti investointityyppiin ja investoinnin merkitykseen strategisten tavoitteiden saavuttamisessa. Investointien kehittyessä operatiivisista investoinneista strategiseen suuntaan kasvaa myös yritysvastuun merkitys. Tämä kehitys vaikuttaa osaltaan myös siihen, miten yritysvastuu huomioidaan eri vaiheissa investointipäätöksentekoprosessia. Tarkasteltaessa investointien arviointikriteereitä huomataan arvioinnin keskittyvän voimakkaasti taloudelliseen analyysiin investointityypistä huolimatta. Myös investointien suunnittelun ja hallinnoinnin eriyttämisellä havaitaan olevan positiivinen vaikutus yritysvastuun toteuttamisessa sekä yritysvastuun riittävän tason varmistamisessa investointitoiminnassa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.