School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14235
Management control systems in small businesses: a case study in two Finnish small companies
Author: Niittymaa, Juha
Title: Management control systems in small businesses: a case study in two Finnish small companies
Year: 2015  Language: eng
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; mis; mis; pienyritykset; small businesses; johdon laskentatoimi; managerial accounting
Pages: 80
Key terms: Management control systems, Management control systems package, small businesses
Abstract:
Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella johdon ohjausjärjestelmien paketteja kahdessa pienyrityksessä. Tutkimalla johdonohjausjärjestelmiä case-yrityksissä yksittäin, tutkimus vertailee niitä myös rinnakkain. Tämän lisäksi, tutkimus pyrkii selittämään mitkä perimmäiset tekijät voisivat selittää johdon ohjausjärjestelmien käytön pienyrityksissä. Aikaisempien tutkimusten puuttuessa johdonohjausjärjestelmistä pienyrityksissä, tutkimus tehtiin sangen epätyypillisessä ympäristössä.

Tutkimus pohjautuu Malmi ja Brownin (2008) viitekehykseen johdon ohjausjärjestelmien toiminnasta pakettina. Tämän lisäksi kirjallisuuskatsaus perehtyy teoreettiseen keskusteluun johdon ohjausjärjestelmistä pienyrityksissä. Tutkimusmenetelmänä käytetään case-tutkimusta kahdessa suomalaisessa yrityksessä. Empiirinen tutkimusaineisto kerättiin lukuisista eri lähteistä tekemällä kahdeksan haastattelua eri organisaatiotasoilla, keräämällä kirjallista aineistoa, ja tekemällä osallistuvaa havainnointia molemmissa kohdeyrityksissä. Tutkija myös työskenteli useita vuosia toisessa kohdeyrityksistä.

Yritysten välisten kontrollipakettien havaittiin olevan erilaiset. Erot johtuivat niin käytettyjen kontrollielementtien kuin niiden välisten linkityksinekin suhteen. Myös kontrollipakettien tarkoituksien havaittiin olevan eriävät. Kontrollielementtien sekä niiden välisten suhteiden keskuudessa havaittiin eriarvoisuutta. Eräät elementit olivat toimivampia ja saavuttivat vallitsevan aseman muihin ohjausjärjestelmiin verrattuna. Kontingenssitekijät eivät pystyneet kattavasti selittämään kontrollipakettien erovaisuuksia. Sen sijaan johdon tietoiset valinnat ja henkilökohtaiset preferenssit selittivät eroja paremmin. Kuitenkin, molempien pakettien havaittiin olevan sisäisesti johdonmukaisia ja tavoittavan tilan, missä molemmat paketit ovat verrattain keskenään toimivia. Toisaalta kummankaan yrityksen ei löydetty käyttävän hybridejä osana suorituksenmittausta. Myöskään eksplisiittisten arvokontrollien soveltamista tai klaanikontrollien implementointia ei havaittu osana kontrollipaketteja.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.