School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 14293
Riskin huomioonottaminen strategisten tuotannollisten investointien arvioimisessa
Author: Niinikoski, Arttu
Title: Riskin huomioonottaminen strategisten tuotannollisten investointien arvioimisessa
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; investoinnit; investment; strategia; strategy; riski; risk; riskienhallinta; risk management
Pages: 83
Key terms: strategiset investoinnit; riski; riskianalyysi; investointilaskentamenetelmät
Abstract:
Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on tutkia sitä, miten riski otetaan huomioon strategisten tuotannollisten investointien arvioinnissa. Tutkielmassa tehdään havaintoja siitä, vaikuttaako yrityksen koko käytettyihin riskimenetelmiin ja lisääkö sisäisten ja ulkoisten epävarmuustekijöiden kasvu näiden menetelmien käyttöä. Lisäksi investointilaskentaan otetaan myös muita näkökulmia, kuten tarkastellaan investointilaskentatekniikoiden ja riskiin liittyvien laskentamenetelmien käyttöä. Tutkielmassa tehdään havaintoja myös siitä, miten käytetyt investointilaskentamenetelmät vaikuttavat yrityksen menestykseen sekä käytettyihin riskin arviointimenetelmiin. Tutkielman empiirisessä osassa analysoidaan tutkielman tavoitteista muodostettujen hypoteesien avulla aineistoa, joka on kerätty suurimmista suomalaisista teollisuusyrityksistä vuosien 2011 ja 2012 aikana. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluilla, jonka aikana haastattelija täytti haastatteluun liittyvää kysymyslomaketta yrityksen edustajan vastausten mukaisesti. Tutkimuksen kohderyhmänä oli 150 Suomen suurinta teollisuusyritystä, joista 108 eli 72 % osallistui tutkimukseen. Aineiston analyysi suoritetaan tilastollisilla menetelmillä, joista tärkeimpänä ovat hypoteesien tutkimista ja testaamista varten muodostetut regressiomallit. Lisäksi aineistosta esitetään deskriptiivisiä tilastollisia tunnuslukuja sekä siitä tehdään korrelaatioanalyysia. Tutkimustulosten mukaan yrityksien yleisimmin käyttämät menetelmät investointien riskin arvioimiseen ovat herkkyys- ja skenaarioanalyysi. Herkkyysanalyysia tutkimukseen osallistuneista yrityksistä käytti joskus tai useammin 87 % ja skenaarioanalyysia 80 %. Investointilaskentamenetelmistä yleisimmät olivat takaisinmaksuaikaan perustuvat laskentatekniikat. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös sofistikoituneiden investointilaskentamenetelmien vaikutusta yritysten menestykseen, mutta havaittiin, että sofistikoituneita ja yksinkertaisia menetelmiä käyttävät yritykset ovat menestyneet keskimäärin yhtä hyvin. Regressiomalleissa tarkasteltiin yrityksen koon ja sisäisten ja ulkoisten epävarmuustekijöiden vaikutusta riskin arviointimenetelmien käyttöön. Regressiomalleista saadut tulokset eivät olleet lähellekään tilastollisesti tarpeeksi vahvoja indikoimaan selkeää yhteyttä näiden tekijöiden ja riskin arviointimenetelmien käytön välillä. Tutkimuksen empiirisen osan lopussa havaittiin myös, että sofistikoituneita investointilaskentamenetelmiä käyttävät yritykset käyttävät jonkin verran enemmän riskianalyysitekniikoita yksinkertaisia investointilaskentamenetelmiä käyttäviin yrityksiin nähden.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.