School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | MSc program in Management and International Business | 2015
Thesis number: 14300
Y-sukupolven näkemyksiä toimivasta strategian toteuttamisesta
Author: Huotari, Niklas
Title: Y-sukupolven näkemyksiä toimivasta strategian toteuttamisesta
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: MSc program in Management and International Business
Index terms: johtaminen; management; kansainväliset yhtiöt; international companies; strategia; strategy; työvoima; labour supply; ikä; age; asenteet; attitudes
Pages: 65
Key terms: strategia, y-sukupolvi, strategian toteuttaminen, johtaminen, työelämä, esimiestyö
Abstract:
Tutkimuksen tarkoitus: Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kuinka Y-sukupolvia (synt. 1980-1995) pitäisi johtaa, jotta yrityksen tavoitteet saadaan toteutettua mahdollisimman onnistuneesti. Tarkastelen tätä kysymystä strategian toteuttamisen viitekehyksessä ja kysyn millaiset ovat Y-sukupolven näkemyksen mukaan toimivimmat tavat saada strategia toteutumaan. Tutkimus perustuu ajatukselle sukupolvien erilaisuudesta: maailman jatkuvan muuttumisen ja yhteisten sukupolvikokemusten myötä ikäluokat kasvavat erilaisiksi kuin edeltäjänsä. Tämä vaikuttaa myös työelämään ja yrityksissä tarvittavaan strategiseen johtamiseen.

Tutkimuksen toteutus: Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena. Tutkimusaineisto koostuu kuuden Y-sukupolven edustajan teemahaastattelusta, jotka on toteutettu syksyllä 2014. Kaikki haastatellut ovat korkeakoulutettuja Y-sukupolven edustajia ja osallistuneet strategian toteuttamiseen työntekijänä vanhempien sukupolvien hallitsemassa organisaatiossa sekä olleet koordinoimassa strategian toteuttamista itse organisaatiossa, joka koostuu pääasiassa Y-sukupolvista. Heidät voidaan luokitella oman ikäluokkansa talentteihin. Aineisto analysoitiin sisältöanalyysin mukaisesti käyttämällä teemoittelua. Tutkimusmenetelmäni on enemmän aineisto- kuin teorialähtöinen.

Tutkimuksen tulokset: Tulokseksi saatiin neljä Y-sukupolvelle ominaista kokonaisuutta strategian toteuttamiseen liittyen: 1. individualismi ja vapaus osana yhteisöä, 2. tuloskeskeisyys ja teknologian hyödyntäminen, 3. strategian konkreettiseksi tekeminen ja mahdollisuus vaikuttaa sekä 4. työn merkityksellisyys. Läpi kaikkien teemojen korostuu henkilöstön motivaation merkitys yrityksen tavoitteiden toteutumisessa. Ilman sitoutumista ja omaa halua tehdä parastaan, ei Y-sukupolvi koe, että strategian toteutumiselle on riittävästi eväitä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.