School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2015
Thesis number: 14321
Siirtohinnoitteludokumentaation laajuusvaatimusten ja veroseuraamusten ennustettavuuden tulkintaa raportoivan yrityksen näkökulmasta
Author: Mäkelä, Karoliina
Title: Siirtohinnoitteludokumentaation laajuusvaatimusten ja veroseuraamusten ennustettavuuden tulkintaa raportoivan yrityksen näkökulmasta
Year: 2015  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; siirtohinnat; transfer prices; mallit; models; OECD; OECD; verotus; taxation
Pages: 76
Full text:
» hse_ethesis_14321.pdf pdf  size:2 MB (1131297)
Key terms: siirtohinnoittelu; OECD:n siirtohinnoitteluohje; siirtohinnoitteludokumentaatio; veroseuraamukset
Abstract:
Tämän tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää, missä laajuudessa siirtohinnoitteludokumentaatio olisi hyvä laatia, ja minkä verran sen laatimiseen voitaisiin käyttää resursseja, jotta säilytettäisiin mahdollisimman hyvä kustannustehokkuus. Toisena tavoitteena oli selvittää, minkälaisilla tavoilla yritykset voisivat vastata verottajan laatimiin säädöksiin välttyäkseen veron oikaisulta. Tutkimuksen keskeiset lähteet ovat OECD:n jatkuvatäydenteinen siirtohintaraportti, kotimainen alan kirjallisuus, tieteellisiä julkaisuja alan lehdistä, Suomen Verohallinnon julkaisuja sekä ajankohtaisia uutisia ja OECD:n BEPS-hankkeen raportteja. Kansainvälisten konsernien keskinäisten liiketoimien hinnoittelussa tulee noudattaa markkinaehtoperiaatetta. Tällä tarkoitetaan sitä, että etuyhteydessä tehtyjen liiketoimien hinnoittelun on oltava samalla tasolla kuin toistaan riippumattomien yritysten välinen hinnoittelu olisi ollut. Yritysten tulee todistaa hinnoittelun markkinaehtoisuus siirtohinnoitteludokumentaation avulla. OECD on luonut monikansallisille yrityksille jatkuvatäydenteiset siirtohinnoitteluohjeet, jotka on suunnattu sekä yrityksille että veroviranomaisille. Suomessa siirtohinnoitteluun liittyvät lait astuivat voimaan vuoden 2007 alusta. OECD on päivittänyt ohjeitaan vuoden 2015 lopulla, minkä seurauksena dokumentaatiovaatimukset ovat laajentuneet. Tämä työmäärän kasvun kohdistuminen viime vuosille ja tulevaisuuteen toimi motivaationa tämän tutkimuksen laatimiselle. Siirtohinnoitteludokumentaation laatiminen ja siirtohinnoittelumallin rakentaminen vaikuttaa suuritöiseltä projektilta, koska tietoa vaaditaan paljon. Säädökset asettavat yrityksille paljon velvoitteita tiedon tuottamisen suhteen. Tämän tiedon tuottaminen aiheuttaa yrityksille merkittäviä kustannuksia käytettyjen työtuntien ja mahdollisten ulkoisten palvelujen muodossa. Viime vuodet ovat vaatineet Suomen veroviranomaista päivittämään prosessejaan ja työtapojaan siirtohinnoittelun tiimoilta. Siirtohinnoitteludokumentaation laajuuden ohjeistuksena on selkeänä vaatimuksena ainoastaan se, että dokumentaatio täyttää lain kohdat. Lain vaatimusten täyttämisessä apuna voidaan käyttää OECD:n ohjeita ja Verohallinnon muistiota "Siirtohinnoittelun dokumentointi". Muilta osin jää yrityksen vastuulle ratkaista, mikä on dokumentaation riittävä laajuus, jolla todistetaan veroviranomaiselle liiketoimen markkinaehtoisuus. Siirtohinnoittelun osalta verojen ennustettavuuden osalta ainoa tapa, jolla yritykset voivat välttyä verotuksen oikaisuilta, on ennakkotietopäätöksen tai APA:n hakeminen. Huolellisesti laaditun dokumentaation avulla voidaan ainoastaan pienentää riskiä verotuksen oikaisulta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.