School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14337
Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskeva uudistunut Solvenssi II -lainsäädäntö matalien korkojen Euroopassa
Author: Luukkonen, Marja
Title: Henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaa ja vakavaraisuutta koskeva uudistunut Solvenssi II -lainsäädäntö matalien korkojen Euroopassa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritysjuridiikka; business law; lainsäädäntö; legislation; sijoitukset; investments; vakuutusyhtiöt; insurance companies; riskienhallinta; risk management
Pages: 77
Key terms: Solvenssi II, vakavaraisuus, riskienhallinta, sijoitustoiminta, vakuutusyhtiöt, henkivakuutusyhtiöt, alhainen korkotaso
Abstract:
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, miten vakuutusyhtiöiden vakavaraisuus- ja sijoitustoimintasääntelyä uudistanut Solvenssi II -direktiivi ja Eurooppaa koetteleva matalien korkojen kausi on vaikuttanut henki-vakuutusyhtiöiden toimintaan Suomessa. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena ja tutkimukses-sa haastateltiin viittä henkivakuutusyhtiön edustajaa ja sen lisäksi vakuutusyhtiöiden edunvalvontajär-jestön Finanssialan Keskusliiton edustajaa.

Solvenssi II -sääntely on Euroopan unionin hanke, jolla on yhtenäistetty jäsenmaiden vakuutusyhtiöitä koskevaa sääntelyä. Solvenssi II:n myötä yhtiöitä koskevaa sääntelyä on tullut runsaasti lisää ja sääntely on kohdistunut etenkin yhtiöiden vakavaraisuusmääräyksiin ja tiukentanut niitä paljon. Solvenssi II:n perusperiaatteita ovat riskiperusteisuus sekä markkinaehtoinen tase. Lisäksi erilaisia dokumentointi- ja tiedonantovelvoitteita on lisätty.

Solvenssi II -sääntelytulvan lisäksi vakuutusyhtiöitä on Euroopassa kurittanut matalat korot. Matala korkotaso asettaa ennen kaikkea henkivakuutusyhtiöiden sijoitustoiminnan haasteelliseksi. Yhtiöillä on edelleen vanhoja kantoja takuutuottoisista vakuutuksista, ja erityisesti näiden kantojen hoidossa matalat korot aiheuttavat hankaluuksia. Matalat korot aiheuttavat haasteita myös henkivakuutusyhtiöiden sijoi-tustoimintaan yleisestikin.

Solvenssi II -sääntely on vaikuttanut etenkin yhtiöiden vakuutusyhtiöiden sijoitustoimintaan ja tuote-myyntiin kiristyvien vakavaraisuusvaatimusten kautta. Sääntely on kannustanut yhtiöitä matalampaan riskinottoon sijoitustoiminnassa, esimerkiksi sijoittamaan matalariskisiin korkosijoituksiin, koska niiden pääomavaatimukset ovat pienemmät. Tuotetarjonnassa on siirrytty sijoitussidonnaisiin vakuutuksiin, joilla ei ole suuria pääomavaateita. Yhtiöt ovat joutuneet uudistamaan sijoitusstrategiansa tai tuotestra-tegiansa tai parhaimmassa tapauksessa molemmat. Solvenssi II -sääntelyn ja matalien korkojen yhteen sattuminen on asettanut erityisesti haasteita yhtiöille. Tilanteista on kuitenkin myös etua. Luultavasti tuoterakenteen muutoksen vuoksi suomalaiset yhtiöt tulisivat kuitenkin selviämään kohtuullisen hyvin, mikäli Eurooppaa uhkaisi ns. Japanin-malli.

Solvenssi II on säädetty etenkin suojaamaan vakuutusasiakkaita. Yhtiöt näkivät uudessa sääntelyssä sekä hyvää että paljon haasteita. Sääntely on johtanut siihen, että yhtiöt ovat siivonneet sijoitussalkkunsa, lopettaneet eräiden vakuutusten myynnin ja vähentäneet riskinottoa yleisesti, mikä ei välttämättä muo-dostu asiakkaiden eduksi. Lisäksi sääntely uhkaa etenkin muualla Euroopassa pienempiä yhtiöitä ja voi jopa tehdä näiden toiminnan jopa mahdottomaksi. Tämä puolestaan vaikuttaa vakuutusmarkkinoihin.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.