School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2016
Thesis number: 14367
Perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa - diskurssianalyysi Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista kotihoidon tuen kiintiökeskustelussa
Author: Salonen, Suvi
Title: Perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa - diskurssianalyysi Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista kotihoidon tuen kiintiökeskustelussa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; työ; work; perhe; families; hyvinvointi; well-being; sukupuoli; gender; tasa-arvo; equality; yhteiskunta; society; päätöksenteko; decision making; keskustelu; discussion; mielipiteet; opinions
Pages: 86
Key terms: perhevapaat; tasa-arvo; sukupuoli; kiintiöt; vanhemmuus; hyvinvointivaltio; uusliberalismi; valinnanvapaus; diskurssi; diskurssianalyysi; mielipidekirjoitukset; verkkokommentit
Abstract:
Tutkimuksen tausta ja tavoitteet

Tutkimukseni aihepiirinä ovat perhevapaat ja sukupuolten tasa-arvo Suomessa. Tutkimukseni syventyy kahteen ajankohtaiseen ja kiistanalaiseen keskusteluun, jotka ovat kotihoidon tuen kiintiöiminen ja vanhemmuuden kustannusten tasaaminen. Tavoitteenani on tutkia, millaisia sukupuoleen ja vanhemmuuteen liittyviä diskursseja näissä keskusteluissa esiintyy. Tutkimukseni alussa luon katsauksen suomalaiseen perhevapaajärjestelmään ja sen kehitykseen. Tuon esille, millaisia epäkohtia nykyiseen järjestelmään liittyy sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta.

Tutkimuksen toteutus

Laadullisen tutkimukseni tutkimusmenetelmänä olen käyttänyt kriittistä diskurssianalyysia. Tutkimusaineistoni koostuu Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksista ja verkkokommenteista, jotka käsittelevät kotihoidontuen kiintiöimistä ja vanhemmuuden kustannusten tasaamista. Lähestyn aineistoani sosiaalisen konstruktionismin kautta, ja tarkastelen miten erilaisissa diskursseissa tuotetaan sukupuolta sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Analysoin, mitä diskursseista seuraa sukupuoliroolien ja sukupuolten välisen työnjaon suhteen sekä yhteiskunnan roolin suhteen. Analysoin myös diskurssien välisiä valtasuhteita.

Tutkimuksen tulokset

Analyysini tuloksena olen tunnistanut aineistosta viisi esiin nousevaa diskurssia, jotka olen nimennyt luonto määrää, valinnanvapaus, kukin huolehtikoon itsestään, tasa-arvo ja hyvinvointivaltio -diskursseiksi. Olen havainnollistanut, miten näissä diskursseissa tuotetaan sukupuolta ja osoittanut, miten toiset diskurssit vahvistavat perinteisiä sukupuolirooleja ja sukupuolittunutta työnjakoa, kun taas toiset kyseenalaistavat niitä. Olen myös esittänyt, millaisena diskurssit näkevät yhteiskunnan roolin vanhemmuuden ja lastenhoidon tukemisen suhteen. Osa diskursseista näkee yhteiskunnan tehtävänä lastenhoidon tukemisen ja tasa-arvon edistämisen, kun taas osa korostaa perheiden omaa vastuuta ja valinnanvapautta. Lopuksi olen tuonut esille diskurssien välisiä valtasuhteita ja sitä, miten toiset diskurssit saavat näkyvyyttä, kun taas toiset marginalisoidaan.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.