School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2016
Thesis number: 14381
Tunneäly yksilön ominaisuutena työelämässä: Rekrytoijien näkökulma
Author: Starczewski, Hanna
Title: Tunneäly yksilön ominaisuutena työelämässä: Rekrytoijien näkökulma
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; työ; work; tunneäly; emotional intelligence; rekrytointi; recruiting; urakehitys; career development; henkilöstöhallinto; personnel management
Pages: 96
Full text:
» hse_ethesis_14381.pdf pdf  size:948 KB (970008)
Key terms: tunneäly; rekrytointi; henkilöstön hankinta; uralla menestyminen
Abstract:
Tämä pro gradu -tutkielma on aineistolähtöinen kvalitatiivinen tutkimus tunneälyn merkityksestä työelämässä. Sen tarkoituksena on osoittaa tunneälyn merkittävyys työelämässä erityisesti yksilön, mutta myös koko organisaation ja tiimityöskentelyn näkökulmasta. Lisäksi tavoitteena on osoittaa tunneälyn käytännön soveltamismahdollisuudet rekrytoinnissa ja lisätä tietoisuutta tunneälystä.

Tutkielma on toteutettu haastattelemalla yhdeksää rekrytointiin osallistuvaa työntekijää eri organisaatioista. Haastatteluiden avulla on selvitetty, miten haastateltavat ymmärtävät tunneälyn käsitteen ja millaisen merkityksen he antavat tunneälylle sekä rekrytoinnissa että yksilön ominaisuutena työelämässä. Haastattelumenetelmänä on käytetty puolistrukturoitua haastattelua, ja tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoittelun avulla.

Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan sanoa, että haastateltavat näkevät tunneälyn merkittävänä tekijänä työelämässä ja rekrytoinnissa, vaikka monilla haastateltavilla ei ollut selkeää kuvaa siitä, miten tunneäly tarkasti määritellään tai miten rekrytoitavan tunneälyä voisi arvioida. Aineiston perusteella tunneäly nähtiin erityisen merkityksellisenä esimiestyössä ja tiimityöskentelykonteksissa, mikä ilmenee myös aiemmasta tunneälytutkimuksesta.

Tunneälyn merkityksellisyydestä huolimatta haastateltavien mukaan uusien työntekijöiden rekrytoinnissa tai ylennyksiä tehtäessä ei rekrytoitavan tunneälyyn kuitenkaan kiinnitetä juurikaan huomiota. Aineiston perusteella näyttää siltä, että vaikka tunneälyä arvostetaan työntekijän ominaisuutena, sitä ei pidetä rekrytointikriteerinä eikä se ole rekrytoinnissa usein käytetty termi.

Nykytutkimuksen perusteella tunneälyn käsitettä on mahdollista soveltaa rekrytoinnissa, mutta lisää tutkimusta tunneälyn testaamisen todellisista hyödyistä rekrytoinnissa tarvitaan edelleen. Useiden tutkimusten perusteella tunneälyllä on kuitenkin merkittävät vaikutukset työelämässä menestymiseen niin yksilön kuin organisaation näkökulmasta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.