School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Finnish Business Communication | 2016
Thesis number: 14393
"Meidän tulevaisuudentutkimus on sitä, että seurataan, mitä muualla tapahtuu" - tulevaisuuden ennakoinnin kyvykkyydet ja prosessit mediayhtiöissä
Author: Niinisalo, Tarja
Title: "Meidän tulevaisuudentutkimus on sitä, että seurataan, mitä muualla tapahtuu" - tulevaisuuden ennakoinnin kyvykkyydet ja prosessit mediayhtiöissä
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Finnish Business Communication
Index terms: viestintä; communication; yritysviestintä; business communication; media; media; tulevaisuus; future; ennusteet; forecasts; tietämyksenhallinta; knowledge management
Pages: 60
Full text:
» hse_ethesis_14393.pdf pdf  size:2 MB (1510322)
Key terms: tulevaisuus, ennakointi, tieto, absorptiivinen kapasiteetti, prosessit, media,
Abstract:
Tulevaisuuden ennakointi on kasvattanut merkitystään yrityksissä päätöksenteon välineenä niin strategisessa suunnittelussa kuin tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Ennakointi tarjoaa välineitä esimerkiksi yritysten visioiden luomiseen, strategisten valintojen tekoon ja innovaatiotoimintaan. Ennakoinnin avulla tulevaisuuteen voidaan varautua ja vaikuttaa.

Tämän laadullinen tutkimus kohdistuu media-alalle, joka on toimialana suurten muutosten keskellä. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten sanomalehtiä kustantavissa mediayhtiöissä hankitaan, käsitellään ja hyödynnetään tulevaisuutta koskevaa tietoa, ja millaisia ennakoinnin prosesseja niissä esiintyy. Tutkimusaineisto on kerätty yhdeksän teemahaastatteluun avulla, joihin on osallistunut henkilöitä, joilla on toimenkuvassaan strategisen suunnittelun ja toimeenpanon rooli. Henkilöitä kutsutaan tutkimuksessa mediapäälliköiksi. Heidän toimenkuviaan ovat esimerkiksi päätoimittaja, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja ja digijohtaja. Mediapäälliköiden kautta on pyritty tavoittamaan yritysten ennakointitoimintaa mahdollisimman laajasti. Aineisto on analysoitu teorialähtöisellä sisällönanalyysilla käyttäen erityisesti absorptiivisen kapasiteetin teoriaa ja ennakoinnin prosessimallia.

Tutkimuksen mukaan sanomalehtiä kustantavissa mediayhtiöissä ei yleensä panosteta erityisiin ennakoinnin prosesseihin, eikä tulevaisuutta pyritä hahmottamaan keskimäärin strategiakautta pidemmälle. Mediapäälliköiden tulevaisuusasenteisiin vaikuttavat ketterien tuotekehitysmenetelmien käyttö, kiire, organisaatioissa tapahtuneet muutokset ja yritysten taloudellinen tilanne. Lisäksi osa mediapäälliköistä katsoo, että heidän yrityksissään voidaan seurata kansainvälistä kehitystä. Tulevaisuuteen liittyvää tietoa kuitenkin hankitaan ja käytetään paljon osana normaalia toimintaa. Ennakointi esiintyy systeemin kaltaisena asiana, johon vaikuttavat osaaminen ja verkostot. Mediapäälliköt hankkivat tietoa monipuolisista lähteistä kohdistuen lähinnä omaa alaa suoraan tai läheisesti koskeviin asioihin. Tiedon hankinnassa, sulauttamisessa, muuntamisessa ja hyödyntämisessä korostuvat vuorovaikutustilanteet.

Tutkimusaineistosta poikkeaa yksi yhtiö, jossa ennakointiin on kehitetty jatkuva prosessi. Prosessissa tulevaisuuteen liittyvää tietoa pyritään hankkimaan holistisesti päätöksenteon ja tuotekehityksen tueksi.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.