School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2016
Thesis number: 14412
Tunteiden rooli B2B-yritysten markkinoinnissa sekä asiakassuhteiden rakentamisessa
Author: Harjula, Minna
Title: Tunteiden rooli B2B-yritysten markkinoinnissa sekä asiakassuhteiden rakentamisessa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; business-to-business; business-to-business; asiakashallinta; customer relationship management; suhdetoiminta; public relations; psykologia; psychology; tunteet; emotions
Pages: 72
Key terms: markkinointi; business-to-business; suhdemarkkinointi
Abstract:
Tutkielman tavoitteet

Tämän Pro gradu -tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen rooli tunteilla on B2Bmarkkinoinnissa asiakassuhteiden rakentamisen kannalta. Lisäksi tavoitteena on tarkastella mahdollisia myyntiprosessin kehityskeinoja. Tutkielman tarkoituksena on selvittää näitä teemoja erityisesti markkinoijan näkökulmasta.

Tutkielman toteutus

Tämä tutkielma toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jotta saataisiin syvempi ymmärrys tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimusaineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. Haastateltavat toimivat B2B-markkinoinnin asiantuntijoina. Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin sisällönanalyysin avulla ja sitä peilattiin aikaisempaan kirjallisuuteen aiheesta.

Tutkimustulokset

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta tunteiden olevan merkittävässä roolissa asiakassuhteen rakentumisessa sekä ylläpidossa. Luottamuksen merkitys korostui erityisesti asiakassuhteiden rakentamisessa. Luottamus ostajan ja myyjän välillä nähtiin osaltaan perustuvan tunteisiin. Näiden tulosten osalta tutkimuksen tulokset tukevat aikaisempia tutkimuksia aiheesta.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.