School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14428
Kulttuurin vaikutus johdon ohjausjärjestelmien integrointiin - Case: suomalaisyrityksen tekemä kansainvälinen yritysosto
Author: Jaakkola, Tiia
Title: Kulttuurin vaikutus johdon ohjausjärjestelmien integrointiin - Case: suomalaisyrityksen tekemä kansainvälinen yritysosto
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; johdon laskentatoimi; managerial accounting; ohjausjärjestelmät; control systems; yrityskulttuuri; corporate culture; kulttuurierot; cultural differences; yrityskaupat; corporate acquisitions; kansainvälinen; international
Pages: 74
Key terms: johdon laskentatoimi, johdon ohjausjärjestelmät, kansallinen kulttuuri, yrityskulttuuri, kulttuuridimensiot, yritysosto
Abstract:
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten kansallinen kulttuuri ja organisaatiokulttuuri vaikuttavat johdon ohjausjärjestelmiin kansainvälisen yritysoston yhteydessä. Kulttuurin asema on globalisaation myötä tullut yhä keskeisemmäksi teemaksi liiketoiminnassa ja se on merkittävä tekijä yrityskaupan onnistumisen kannalta. Tutkielmassa pyritään selvittämään, miten kulttuuri vaikuttaa johdon ohjausjärjestelmien integrointiin ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia se tuo integraatioprosessiin. Teoreettisena viitekehyksenä käytetään Malmin ja Brownin määritelmää johdon ohjausjärjestelmistä ja kulttuurin määrittämisessä käytetään apuna Hofsteden kulttuuridimensioita. Tutkielman tarkoituksena on tutkia, millä tavoin kulttuuri toimii taustavaikuttajana muille ohjausjärjestelmille ja voidaanko samoja ohjausjärjestelmiä käyttää myös toisenlaisessa kulttuuriympäristössä, vai onko niitä tarvetta soveltaa paikalliseen kulttuuriin sopivimmiksi.

Tutkielma on toteutettu kvalitatiivisena case-tutkimuksena ja aineisto on kerätty puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla. Tutkimuksen kohteena on suomalainen yritys ja sen tekemä kansainvälinen yritysosto. Oston kohteena oleva yritys on suomalaisyrityksen kanssa samalla alalla toimiva amerikkalaisomistuksessa ollut brittiyritys. Haastateltavat henkilöt tulevat kummastakin yrityksestä ja he ovat kaikki olleet aktiivisesti mukana integraatioprosessissa.

Tutkimustulokset ovat linjassa useiden aikaisempien tutkimustulosten kanssa antaen viitteitä siitä, että sekä kansallisella kulttuurilla että yrityskulttuurilla on vaikutusta johdon ohjausjärjestelmien integrointiin. Kulttuuri voidaan mieltää omana ohjausjärjestelmänään toimien taustavaikuttaja muiden ohjausjärjestelmien integroinnissa, mutta samalla on hyvä muistaa, että kulttuurin ominaisuuksia ja vaikutuksia voi olla vaikea arvioida. Tulosten mukaan kulttuurilla on eniten vaikutusta suunnitteluun ja palkkiojärjestelmiin. Globalisaation myötä kulttuurierot saattavat kaventua, mutta kulttuurieroihin on silti tärkeää varautua etukäteen, eikä niitä tule unohtaa missään vaiheessa integraatioprosessia. Kaupan ja integraation onnistumisen kannalta tärkeimmiksi teemoiksi nousevat kommunikaatio ja yhteistyö.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.