School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14429
Strategisten IT-investointien arviointi ja IT-liiketoiminta-linjaus: Case-tutkimus
Author: Lappalainen, Iris
Title: Strategisten IT-investointien arviointi ja IT-liiketoiminta-linjaus: Case-tutkimus
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tietotekniikka; information technology; investoinnit; investment; johtaminen; management; strategia; strategy
Pages: 72
Full text:
» hse_ethesis_14429.pdf pdf  size:803 KB (821563)
Key terms: IT-investoinnit; Strategiset investoinnit; IT-liiketoiminta-linjaus
Abstract:
Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää yrityksien käyttämiä investointien arviointimenetelmiä niiden arvioidessa strategisia IT-investointeja. Tutkielman toisena pääteemana on tutkia yritysten IT-business alignmentia, joka on tässä tutkielmassa suomennettu IT-liiketoiminta-linjaukseksi. Kirjallisuudessa on esitetty, että paremmalla strategisten IT-investointien arvioinnilla yritysten olisi mahdollista parantaa myös IT-liiketoiminta-linjaustaan, jonka on useissa aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan suorassa yhteydessä yrityksen menestykseen. Sekä yritysten käyttämiin investointien arviointimenetelmiin, että yritysten IT-liiketoiminta-linjauksen tasoon tutustutaan ensin laajalla kirjallisuuskatsauksella, jonka jälkeen niihin perehdytään case yrityksen esimerkin kautta.

Strategisten IT-investointien arviointi poikkeaa muiden investointien arvioinnista, jonka lisäksi se on myös koettu yrityksissä usein haasteellisemmaksi kuin monien muiden investointien arviointi. Syitä tähän haasteellisuuteen ovat esimerkiksi strategisten IT-investointien luonteesta aiheutuva investoinnin toteutumisen pitkä aikajänne. Lisäksi strategisista IT-investoinneista saatavat hyödyt ovat usein luonteeltaan aineettomia ja siten vaikeasti kvantifioitavissa. Investoinnista aiheutuvien kulujen määrittäminen ja arvioiminen voi myös tuottaa hankaluuksia silloin kun investoinnista aiheutuu paljon ns. epäsuoria kustannuksia. Oman haasteensa strategisten IT-investointien arvioimiseen tuo puolestaan se, että yleisimmin käytössä olevat investointien arviointimenetelmät painottavat enemmän kovia numeerisia arviointikriteereitä, eivätkä näin ollen sovellu kovin hyvin strategisten IT-investointien arvioimiseen.

IT-liiketoiminta-linjaus tarkoittaa liiketoimintastrategian, IT-strategian, liiketoiminnan infra-struktuurin sekä IT:n infrastruktuurin yhteensopivuuden ja linjassa olemisen tasoa. IT-liiketoiminta-linjauksen on todettu hyvin toimiessaan olevan suorassa yhteydessä yrityksen tuloksen kanssa ja on näin ollen yrityksille tavoittelemisen arvoista. Linjauksen saavuttaminen on kuitenkin useille yrityksille haasteellinen tehtävä, muun muassa siksi, että siihen vaikuttavat suoraan esimerkiksi yrityksen sisäisen kommunikaation tila, yrityksen johdon suhtautuminen IT-yksikön toimintaan sekä IT-yksikön rooli yrityksessä.

Tutkielmassa tutustuttiin case yrityksen kautta yhden strategisen IT-investoinnin arviointiprosessiin ja siinä käytettyihin arviointimenetelmiin sekä tutkittiin tämän arviointityön mahdollisia vaikutuksia yrityksessä vallitsevan IT-liiketoiminta-linjauksen tasoon. Case-hankkeesta tehty arviointiprosessi oli hyvin perusteellinen ja siinä käytettiin sekä perinteisiä että kehittyneempiä arviointimenetelmiä rinnakkain. Yrityksen IT-liiketoiminta-linjauksen todettiin parantuneen usealla tavalla tehdyn arviointityön aikana ja vaikutuksesta. IT:n roolin koettiin muuttuneen aikaisemmasta tukitoiminnon roolista enemmän yhteistyökumppaniksi myös strategisessa päätöksenteossa, yhteistyön ja kommunikaation IT-yksikön ja liiketoimintayksiköiden välillä koettiin kehittyneen parempaan suuntaa ja lisäksi tieto yrityksen strategiasta tuntui välittyvän paremmin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.