School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14438
Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen
Author: Luhtala, Jutta
Title: Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutus suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; rahoitus; financing; tutkimus ja kehitys; research and development; menot; expenditure; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; kasvu; growth; kannattavuus; profitability
Pages: 77
Key terms: tutkimus- ja kehittämismenot; kasvu; kannattavuus; IAS 38
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutukimuksen tavoitteena on selvittää missä määrin tutkimus- ja kehittämismenot vaikuttavat suomalaisten pörssiyritysten tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen. Teoreettisen viitekehyksen perusteella muodostetaan kaksi tutkimushypoteesia, joita testataan regressioanalyysin avulla.

AINEISTO

Tutkimusaineisto koostuu yhteensä 57 tutkimus- ja kehittämistoimintaa harjoittaneesta suomalaisesta pörssiyhtiöstä. Tutkimusaineisto on kerätty Thomson ONE Banker - tietokannasta, sekä yritysten vuosikertomuksista. Tutkimusajanjaksona ovat vuodet 2008 - 2014 ja tutkimus käsittää yhteensä 399 yritysvuosihavaintoa.

TUTKIMUSMENETELMÄ

Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutusta tulevaan kasvuun ja kannattavuuteen tutkitaan korrelaatioanalyysin sekä lineaarisen monimuuttujaregressioanalyysin keinoin. Tulevaa kasvua mitataan liikevaihdon kasvulla ja tulevaa kannattavuutta liikevoittoprosentilla ja koko pääoman tuottoasteella. Ensisijaisena selittävänä muuttujana toimii T&K-intensiteetti. Kontrollimuuttujina tutkimuksessa ovat yrityksen koko, velkaantumisaste ja toimiala.

TULOKSET

Regressioanalyysissa saatujen tulosten mukaan T&K-menoilla on positiivinen vaikutus yrityksen tulevaan kasvuun neljän vuoden aikaviiveellä. Tutkimus- ja kehittämismenojen vaikutuksesta yrityksen tulevaan kannattavuuteen ei saatu lainkaan tilastollisesti merkitseviä tuloksia.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.