School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14442
Näkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimus
Author: Tukonen, Olli-Kristian
Title: Näkökulmia kasvuyrityksen arvonmääritykseen Suomessa - Laadullinen haastattelututkimus
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; yritykset; companies; kasvu; growth; yrityksen arvo; company valuation
Pages: 77
Key terms: arvonmääritys; kasvuyritys; laadullinen tutkimus; strateginen arvo
Abstract:
Tämä laadullinen haastattelututkimus tarkastelee kasvuyritysten arvonmääritystä Suomessa käyttäen aineistona yritysten sidosryhmien näkemyksiä ja kokemuksia. Tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida ja ymmärtää paremmin kasvuyrityksiin liittyvää arvonmääritystä Suomessa, sekä tarkastella haastateltavien priorisoimia osa-alueita ja nostaa löydettyjä havaintoja jatkotutkimusta varten. Tutkimuksessa on muodostettu ensin teoreettinen viitekehys aikaisemman aiheeseen liittyvän teorian ja tutkimuksen pohjalta. Viitekehystä on tämän jälkeen hyödynnetty tutkimusaineiston tulosten arvioinnissa. Laadullinen tutkimusaineisto on kerätty puoliavoimina syvähaastatteluina suomalaisilta kasvuyrityskentän toimijoilta.

Tutkimuksen mukaan kasvuyrityksiin kohdistuva arvonmäärityskeskustelu on melko heterogeenistä. Tästä huolimatta aiheeseen liittyvä ymmärrys- ja menetelmien käyttö Suomessa on pääosin linjassa aikaisemman kansainvälisen tutkimuksen ja tämän tutkimuksen viitekehyksen kanssa.

Tutkimus syventää kasvuyritysten arvonmäärityksen ymmärtämistä suomalaisten sidosryhmien näkökulmasta. Merkittävimpinä ehdotuksina jatkotutkimusta varten voidaan pitää koulutustaustan merkityksen selvittämistä arvonmäärityksessä ja "strategisen arvonmäärityksen" tarkempaa mallintamista.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.