School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2016
Thesis number: 14445
Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen ja laatu - KHT-tilintarkastajien mukauttamiskäytännöt Suomessa
Author: Kuhta, Tiia
Title: Tilintarkastuskertomuksen mukauttaminen ja laatu - KHT-tilintarkastajien mukauttamiskäytännöt Suomessa
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; laatu; quality; raportit; reports
Pages: 115
Key terms: tilintarkastus; tilintarkastuskertomus; mukautettu tilintarkastuskertomus; mukauttamismuoto; laatu; raportointikäytännöt; riippumattomuus; ammatillinen harkinta
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä ovat yleisimmät tilintarkastuskertomuksen mukauttamisen muodot ja syyt, sekä poikkeavatko raportointikäytännöt ja mukautettujen tilintarkastuskertomusten laatu KHT-tilintarkastajien kesken. Tutkimuksen tarkoituksena on tuoda esiin näitä havaintoja tutkimusaineiston näkökulmasta, tarjoten esimerkkiotteita tutkimusaineistossa esiintyneistä tilintarkastuskertomusten mukauttamistavoista.

TUTKIMUSAINEISTO JA TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimusaineisto koostui valikoivalla otannalla valituista, Big 4 yhtiöissä työskentelevien, KHT-tilintarkastajien vuosina 2008-2011 antamista mukautetuista tilintarkastuskertomuksista. Tutkimusaineistossa oli yhteensä 634 mukautettua tilintarkastuskertomusta. Tutkimus toteutettiin tekstianalyysinä, analysoiden tilintarkastuskertomusten mukauttamisen muotoja (mukautettu lausunto, lisätieto, huomautus ja muut tilintarkastuslaista poikkeavat tavat mukauttaa tilintarkastuskertomus), yleisimpiä syitä mukauttaa tilintarkastuskertomus, sekä nostamalla esiin tutkimusaineistossa esiintyneitä erilaisia mukauttamistapoja. Näiden havaintojen pohjalta nostettiin esiin tilintarkastuskertomusten laadun variaatioon vaikuttavia tekijöitä.

TUTKIMUSTULOKSET

Tutkimuksessa havaittiin mukauttamismuodon osalta, että mukautetuista tilintarkastuskertomuksista sisälsi: Mukautetun lausunnon 7 % (Ehdollinen lausunto 44 kpl), Lisätietokappaleen 31 % (197 kpl), Huomautuksen 35 % (223 kpl) ja Muut -kategoriaan lukeutuvan mukauttamisen muodon (tilintarkastuslaista poikkeava tapa mukauttaa tilintarkastuskertomus) 35 % (224 kpl).

Yleisimmät tutkimusaineistossa ilmenneet mukauttamisen syyt olivat: oman pääoman negatiivisuuteen liittyvän rekisteri-ilmoituksen laiminlyönti 33 % (210 kpl), toiminnan jatkuvuuden epävarmuus 29 % (182 kpl), tilinpäätöksen laatimiseen ja allekirjoittamiseen liittyvät laiminlyönnit 18 % (112 kpl) ja lähipiirilainat 17 % (108 kpl).

Tutkimusaineiston tilintarkastuskertomusten mukautuksissa havaittiin variaatiota mukauttamiskäytännöissä ja kertomusten laadussa. Variaatiota aiheuttivat pääasiassa: tilintarkastuslaista ja standardeista poikkeavan mukauttamismuodon valinta, tilintarkastuskertomuksen raportointimalleista poikkeava kertomuksen muotoilu ja rakenne sekä mukauttamisen syiden epäselvä ilmaiseminen.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.