School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2012
Thesis number: 14469
Liikearvon arvon alentumiset OMX-HEL-listatuissa yrityksissä tilikausina 2005-2010
Author: Karjalainen, Anna
Title: Liikearvon arvon alentumiset OMX-HEL-listatuissa yrityksissä tilikausina 2005-2010
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; pörssiyhtiöt; exchange-listed companies; liikearvo; goodwill; taseet; balance sheets; kirjanpito; bookkeeping
Pages: 79
Full text:
» hse_ethesis_14469.pdf pdf  size:361 KB (368685)
Key terms: liikearvo; liikearvon arvon alentuminen; IFRS 3; IAS 36; toimintaedellytysten muutos
Abstract:
Tässä tutkimuksessa kartoitetaan OMX-HEL –listattujen yritysten liikearvon tasemerkitystä ja ennen kaikkea liikearvon arvonalentumiskirjauksia sekä niihin johtaneita syitä tilikausina 2005-2010. Yhteisiä tekijöitä arvonalentumiskirjausten taustalta haetaan aiemmassa, lähinnä amerikkalaisessa tutkimuksessa löydettyjen havaintojen pohjalta.

Aineisto koostuu 540 liikearvon tasehavainnosta tilikausina 2005–2010. Otokseen sisältyvien liikearvon arvonalentumiskirjausten määrä OMX-HEL -listalla on 108 kappaletta. Aineistoa tutkitaan kuvainnollisesti, liitetietoanalyysin avulla, sekä logistisella regressionanalyysilla.

Liikearvon tasearvojen merkitys omana eränään on korostunut, ja liikearvosta tehtyjen arvonalentumiskirjausten sekä määrä että suuruus ovat kasvaneet aina tilikauteen 2010 saakka. Liikearvon tasearvoissa ja arvonalentumiskirjauksissa on tosin paljon hajontaa sekä absoluuttisesti että yritysten ja toimialojen välillä. Merkittävimpinä yhteisinä tekijöinä arvonalentumiskirjauksille voidaan pitää 2008-2009 finanssikriisin aiheuttamaa toimintaedellytysten muutosta sekä ylipäätään tilikauden negatiivista tulosta. Myös toimialalla on vaikutusta liikearvon arvon alentumisen todennäköisyyteen, mutta aiemmasta tutkimuksesta poiketen IFRS-muotoisen tilinpäätöksen implementoinnilla ei ole ollut vaikutusta OMX-HEL –listattujen yritysten tekemiin liikearvon arvonalentumiskirjauksiin.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.