School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Business Law | 2012
Thesis number: 14470
Kaivosomaisuuden pantti- ja muut vakuusoikeudet: Varallisuusoikeudellinen tutkimus vakuuskäytön edellytyksistä
Author: Tikkanen, Tuomas
Title: Kaivosomaisuuden pantti- ja muut vakuusoikeudet: Varallisuusoikeudellinen tutkimus vakuuskäytön edellytyksistä
Year: 2012  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Business Law
Index terms: yritysjuridiikka; business law; kaivosteollisuus; mining industry; varallisuus; wealth; panttaus; pledging; oikeus; law
Pages: 95
Full text:
» hse_ethesis_14470.pdf pdf  size:572 KB (584898)
Key terms: kaivosoikeus; panttioikeus; vakuusoikeus; sivullissuoja
Abstract:
TUTKIELMAN TAVOITTEET

Tutkielman ensisijaisena tavoitteena on selvittää malminetsintä- ja kaivoslupiin perustuviin oikeuksiin ja vastaaviin aiempiin oikeuksiin (valtaus- ja kaivosoikeudet) kohdistuvien panttioikeuksien (kaivospanttioikeudet) kohteeseen, perustamiseen ja rahaksi muuttamiseen (realisointiin) sekä toisaalta panttioikeuksien siirtoon ja pysyvyyteen eri tilanteissa liittyvien oikeusnormien sisältöä.

Toissijaisena tavoitteena on selvittää niiden oikeusnormien sisältöä, jotka sääntelevät asianomaisella malminetsintä- tai kaivosalueella taikka kaivoksen apualueella sijaitsevan ja toiminnanharjoittajalle tyypillisesti kuuluvan muun kiinteän ja irtaimen omaisuuden (muu kaivosomaisuus) vakuuskäyttöä. Keskeinen kysymys tältä osin on, (i) mahdollistavatko asianomaiset normit tällaisen vakuuskäytön ja (ii) muodostavatko muu kaivosomaisuus ja kaivospanttioikeuden alaiset oikeudet myös vakuuskäyttömielessä taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden, jolloin koko omaisuuteen voidaan perustaa erilaisia esinevakuusoikeuksia ja tällaiset vakuusoikeudet tarvittaessa realisoida niin, että toiminnan harjoittamiseksi tarvittava kaivosomaisuus päätyisi kokonaisuutena yhdelle tai yhdessä toimiville tahoille.

LÄHDEAINEISTO

Aineisto koostuu soveltuvista säädöksistä ja niiden esitöistä, julkaistuista oikeustapauksista sekä keskeisestä varallisuusoikeudellisesta ja muusta oikeuskirjallisuudesta.

TULOKSET

Uuden kaivoslainsäädännön mukainen kaivospanttioikeuden sääntely on huomattavasti aikaisempaa yksityiskohtaisempaa ja ennustettavampaa, mikä on johtanut kaivospanttioikeuden tosiasiallisen merkityksen ja käyttömahdollisuuksien lisääntymiseen. Näkemykseni mukaan kaivospanttioikeudessa on kysymys niin sanotusta turvaavasta tai pankkikelpoisesta vakuudesta, joka mahdollistaa tehokkaan suorituksen saannin pantatuista oikeuksista. Malminetsintä- ja kaivoshankkeiden rahoittajien vakuustarpeita ajatellen kaivospanttioikeutta voidaan yleisesti pitää erittäin tarpeellisena esinevakuusoikeutena, joka oikealla tavalla hyödynnettynä vaikuttanee myönteisesti hankkeiden rahoituksen ehtoihin ja saatavuuteen.

Muun kaivosomaisuuden vakuuskäyttöä silmällä pitäen voimassa olevan oikeuden mukaiseen sääntelyyn liittyy kuitenkin eräitä haasteita, jotka tulevat esille erityisesti niissä tilanteissa, joissa malminetsintä- tai kaivostoimintaa harjoitetaan toisen omistamalla maa-alueella ja ilman kiinnityskelpoista vuokra- tai käyttöoikeutta samaan alueeseen. Myöskään laajemmin asiaa tarkastellen ei voida nähdäkseni katsoa, että kaivospanttioikeuden alaiset oikeudet ja muu kaivosomaisuus muodostaisivat vakuuskäyttömielessä taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden. Tilanteen korjaaminen tältä osin edellyttäisi lainsäädännön muutoksia, joita ei ole kuitenkaan odotettavissa lähitulevaisuudessa.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.