School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Marketing | Marketing | 2013
Thesis number: 14481
Erikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymiselle
Author: Salo, Anna
Title: Erikoiskaupan myymäläsuunnittelulla olosuhteet kokemusten syntymiselle
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Marketing
Academic subject: Marketing
Index terms: markkinointi; marketing; kuluttajakäyttäytyminen; consumer behaviour; shoppailu; shopping; elämykset; experiences; myymälät; shops; suunnittelu; planning; palvelumuotoilu; service design
Pages: 110
Full text:
» hse_ethesis_14481.pdf pdf  size:3 MB (2248234)
Key terms: myymäläympäristö; shoppailukokemus; palvelumuotoilu; myymäläsuunnittelu
Abstract:
Tarkoitus Tutkimus tarkastelee erikoiskaupan kivijalkamyymälää muotoilun näkökulmasta tavoitteena perehtyä, miten myymäläsuunnittelijat luovat olosuhteet shoppailukokemusten syntymiselle myymälässä. Kuluttajat asettavat erilaisia vaatimuksia, toiveita ja odotuksia ostoretkelleen ja myymälätilalle ja myymäläsuunnittelijan vaativana tehtävänä on luoda ympäristö, joka paitsi täyttää nämä odotukset myös tarjoaa mukaansatempaavia ja ikimuistoisia kokemuksia. Myymäläsuunnittelu on samanaikaisesti luova ja kaupallinen opinala, jonka kohteena ovat myymälätilan eri fyysiset ja aistilliset elementit, joista myymälän design ja tunnelma rakentuu ja jotka toimivat kuluttajille vihjeinä kokemuksesta.

Menetelmät Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisia tutkimusmetodeja käyttäen haastattelemalla kuutta myymäläsuunnittelun ja erikoiskaupan asiantuntijaa. Haastattelujen lisäksi on hyödynnetty valokuvia, havainnointia, alan lehtiä sekä muita arkistoja tulosten analysoinnissa ja tuottamisessa.

Löydökset Myymäläsuunnittelun perustavoitteena on tehdä myymälässä asioinnista mahdollisimman vaivatonta ja miellyttävää. Tämän päälle rakennetaan myymälän sensorinen maailma visuaalisen markkinoinnin työkaluilla. Myymälän sensoriseen maailmaan viitataan usein käsitteellä elämyksellisyys tai virikkeellisyys mutta yhtälailla myymälän asiakkaat käyttävät aistejaan (kuten kuulo- ja näköaistiaan) arvioidessaan vastaako myymälä heidän elämäntyyliään ja arvojaan. Ideaali myymälämiljöö ja -design rakentuu näistä kolmesta ulottuvuudesta - funktionaalisesta, elämyksellisestä ja sosiaalis-symbolisesta - sekä näiden välisestä vuorovaikutuksesta.

Tutkimukselliset seuraamukset Vaikka myymäläympäristön vaikutuksia kuluttajan käyttäytymiseen on tutkittu laajasti, on vain vähän ymmärrystä siitä, mitä tämä tarkoittaa myymälän designille. Yksittäisten designelementtien sijaan huomio tulee kiinnittää myymälämiljööseen kokonaisuutena ideaalin kokemuksen synnyttämiseksi.

Liikkeenjohdolliset seuraamukset Viesti kauppiaille on, että myymälä näyttäytyy heidän asiakkaidensa silmissä monimuotoisena ja -aistillisena ympäristönä, joka koetaan designin välityksellä. Myymäläsuunnittelija toimii näiden kokemusten tulkitsijana luoden ympäristön, joka kommunikoi erilaisia merkityksiä myymälän asiakkaille.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.