School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2013
Thesis number: 14489
Euroopan unionin virastojen tarkastustyön ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudet
Author: Kylänpää, Tuomas
Title: Euroopan unionin virastojen tarkastustyön ulkoistamisen haasteet ja mahdollisuudet
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; tilintarkastus; auditing; ulkoistaminen; outsourcing; julkinen hallinto; public administration; EU; EU
Pages: 79
Key terms: Euroopan unioni (EU); Euroopan unionin virastot; tilintarkastus; julkisen sektorin tilintarkastus; tarkastusyhteistyö; ulkoistaminen
Abstract:
Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia mahdollisuuksia ja haasteita Euroopan unionin virastojen tarkastuksen ulkoistamisessa yksityisen sektorin tarkastusyhteisöille. Nykyisellään Euroopan tilintarkastustuomioistuin toimii Euroopan unionin virastojen tarkastajana.

Lähdeaineisto

Lähdeaineisto koostuu julkisen sektorin tarkastukseen, ulkoistamiseen ja tilintarkastajien väliseen yhteistyöhön liittyvästä kirjallisuudesta, artikkeleista ja muista julkaisuista. Tilintarkastuksen standardeista tarkastelun alla ovat etenkin julkisen sektorin tarkastukseen liittyvät ISA (IFAC) ja ISSAI (INTOSAI) sekä niiden soveltamisohjeet EU:n budjetin tarkastustyössä. Tutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu haastattelemalla EU:n julkisen sektorin tarkastukseen perehtyneitä henkilöitä.

Tutkimuksen menetelmä

Tutkimuksen empiirinen osuus toteutetaan teemahaastatteluilla. Teemahaastattelut sopivat tutkimusmenetelmäksi, koska niiden avulla päästään perehtymään syvällisesti tutkimuksen tavoitteen kannalta relevantteihin teemoihin. Haastatteluiden avulla saadaan asiantuntijoiden näkemys tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen rinnalle. Haastatteluiden johdosta tutkimuksen tulokset saavat tarkennusta ja uskottavuutta.

Tulokset

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä Euroopan unionin virastojen tarkastuksen ulkoistamisen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja asettamiin haasteisiin. Ulkoistamisen mahdollisuuksista merkittävimmiksi nousevat tarkastusresurssien joustavuuden lisääntyminen, mahdollisuus kustannussäästöihin ja tilintarkastustuomioistuimen mahdollisuus allokoida omia tarkastusresurssejaan kokonaisvaikuttavuudeltaan keskeisempiin tarkastustehtäviin. Ulkoistamisen haasteina esille nousivat ulkoistamisen vaikutukset EU:n virastojen tarkastustoiminnan kontrolloimiseen, virastojen toiminnan vertailtavuuteen ja ulkoisen tarkastuksen laatuun. Ulkoistamisen käytännön toteuttaminen erottui haastavuutensa vuoksi merkittävänä tekijänä tutkimuksen tavoitteeseen vastattaessa. Siinä merkittävimpinä haasteina on tilintarkastustahojen välisen yhteystyön organisointi sekä tarkastusyhteistyökumppanin perehdyttämiseen ja valintaan liittyvät kysymykset.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.