School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Management Science | 2013
Thesis number: 14504
Riskiretoriikat suomalaisissa yrityksessä
Author: Brunou, Jyri
Title: Riskiretoriikat suomalaisissa yrityksessä
Year: 2013  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Management Science
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; riski; risk; riskienhallinta; risk management; yritykset; companies
Pages: 85
Full text:
» hse_ethesis_14504.pdf pdf  size:995 KB (1017862)
Key terms: riskienhallinta; riskiretoriikka; kokonaisvaltaisuus
Abstract:
Riskienhallinta on viimeaikaisten tapahtumien johdosta noussut erittäin ajankohtaiseksi ja keskustelluksi aiheeksi. Tutkielmassa tutkitaankin yritysten suurimpia riskejä, syitä riskienhallinnan aloittamiselle sekä syitä erilaisiin riskiretoriikkoihin suomalaisissa yrityksissä. Tutkimuksen yrityksiksi valittiin suomalaisia monialayrityksiä, joilla kaikilla on kokonaisvaltainen riskienhallinta toiminnassa.

Tutkimuksen kirjallisuusosiossa tutustutaan tarkemmin riskien määrittelyyn, niiden eri luokittelutapoihin, riskienhallintaan sekä hieman niiden historiaan. Kirjallisuusosiossa tutustutaan myös riskienhallinnan eri tapoihin, mutta kokonaisvaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta. Kokonaisvaltainen riskienhallinta on tämän hetken suosituin tapa hoitaa riskienhallinta tarvittavalla tasolla.

Tämän hetken maailmassa muutos on yksi suurimmista riskeistä ja tutkimuksessa sivutaan myös tätä aihetta lyhyesti. Yksi muutosriski kun on myös riskienhallinnan aloittaminen.

Tutkimuksen empiriassa syvennytään neljän suomalaisen yrityksen - Itellan, Keskon, Metson ja Neste Oilin - suurimpiin riskeihin, riskienhallintaan, syihin riskienhallinnan aloittamiselle sekä riskiretoriikkoihin. Lähteinä käytetään yritysten omia julkisia tietoja, kuten osavuosi- ja vuosikatsauksia, sekä artikkeleita eri aikakausilehdistä. Lisäksi tutkimuksessa haastatellaan yhden yrityksistä yritysturvallisuus- ja riskienhallintajohtajaa, jolloin päästään hieman syvemmälle yrityksen riskienhallinnan ideologiaan ja syihin. Yhtäläisyyksien ja erojen löytämiseksi tutkimuksessa jaetaan yritykset kahteen osioon: palvelualan ja teollisuuden alan yrityksiin. Ensiksi tutkitaan eroja ja yhtäläisyyksiä alojen sisällä ja sitten niiden kesken. Keskeisimmät syyt riskienhallinnan aloittamiselle ovat pelko toiminnan keskeytymisestä sekä suurista tappioista. Kohdeyritysten toiminnan laajuuden vuoksi kokonaisvaltainen riskienhallinnan valitseminen on ollut lähestulkoon ainoa ratkaisu, jotta riskienhallinnalle asetetut tavoitteet saadaan täytetyksi.

Suurimpien riskien erot löytyvät luonnollisesti yritysten alojen eroista. Teollisuusalalla vahinkoriskit ovat luonnollisesti suurimpia riskejä, kun taas palvelualalla suurimmat riskit keskittyvät henkilöihin ja heidän toimintaansa. Tämä myös selittää suurimmat erot yritysten riskiretoriikoissa. Myös riskienhallinnan historia yrityksen toimialalla vaikuttavat vahvasti tapaan puhua riskeistä ja riskienhallinnasta.
Electronic publications are subject to copyright. The publications can be read freely and printed for personal use. Use for commercial purposes is forbidden.