School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 14527
Liikearvon kuluksi kirjaaminen ja segmenttikohtainen informaatio sijoittajan näkökulmasta
Author: Tuominen, Jussi
Title: Liikearvon kuluksi kirjaaminen ja segmenttikohtainen informaatio sijoittajan näkökulmasta
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; kirjanpito; bookkeeping; liikearvo; goodwill; poistot; depreciations
Pages: 80
Key terms: liikearvo; arvonalentumistestaus; alaskirjaus; systemaattinen poisto; segmenttiraportointi; IAS 36; IFRS 3
Abstract:
Tutkielman tavoitteena on tarkastella liikearvon systemaattisen kuluksi kirjaamisen arvorelevanssia sijoittajan näkökulmasta ja verrata sen merkitystä arvonalentumistestauksen myötä tapahtuvan alaskirjauksen arvorelevanssiin. Lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, millainen merkitys liikearvon segmenttikohtaisella raportoinnilla on sijoittajien näkökulmasta ja näkevätkö sijoittajat sen tuovan lisäarvoa, joka näkyisi yrityksen markkina-arvossa. Teoriaosuus lähtee liikkeelle käymällä läpi IFRS 3 - ja IAS 36 -standardit ja miten liikearvo muodostuu kyseisten standardien pohjalta ja miten liikearvon arvonalentumistestaus tulee suorittaa ja mahdolliset arvonalentumiset kirjata. Lisäksi teoria osassa käydään läpi liikearvon luonnetta tieteellisen kirjallisuuden näkökulmasta, jonka lisäksi käydään läpi aikaisempia tutkimustuloksia liikearvoon alueeseen liittyen.

Tutkielman empiriaosassa tutkitaan aluksi liikearvon systemaattista kuluksi kirjaamista sijoittajan näkökulmasta ja tätä menetelmää verrataan IFRS 3 -standardin mukaiseen arvonalentumistestauksen myötä tapahtuvaan arvonalentumiskirjaukseen. Tämän lisäksi empiriaosassa tarkastellaan liikearvon segmenttikohtaisen raportoinnin merkitystä sijoittajan näkökulmasta ja miten se vaikuttaa sijoittajien näkemykseen liikearvosta. Tavoitteena on selvittää, näkevätkö sijoittajat liikearvon segmenttikohtaisella raportoinnilla olevan arvoa lisäävä vaikutus.

Tutkimuksen aineisto koostui EU 15 maiden pörssiyhtiöistä, jotka olivat hankkineet merkittävän määrän liikearvoa vuosien 2005-2007 aikana ja tutkimusta varten valittujen yritysten lukuja seurattiin hankintavuoden ja sitä seuranneiden viiden vuoden ajalta. Tutkimus suoritettiin käyttäen lineaarista regressiomallia.

Tulosten perusteella liikearvon määrän nähtiin alenevan systemaattisesti. Liikearvon systemaattinen poisto viiden vuoden aikana havaittiin arvorelevantiksi niiden yritysten kohdalla, jotka eivät kirjanneet arvonalentumisia, mutta jos yritys kirjasi arvonalentumisia systemaattinen poisto ei vastannut sijoittajien arvonmäärityksessä käyttämää poistotapaa. Lisäksi tulokset osoittivat, että sijoittajat eivät nähneet arvonalentumistestauksen myötä tapahtunutta alaskirjausta arvorelevanttina. Tulosten perusteella liikearvon oikea poistotapa siten vaihtelee yritysten välillä. Segmenttiraportoinnin osalta tulokset osoittivat, että sijoittajat näkivät liikearvon segmenttikohtaisen raportoinnin relevanttina informaationa. Lisäksi tutkimus osoitti, että liikearvon keskittyminen yhdelle segmentille usean segmentin sijaan paransi liikearvoa koskevan informaation laatua sijoittajien silmissä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.