School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Accounting | Accounting | 2014
Thesis number: 14530
Projektiennustaminen osana projektinhallintaa - Case: IT-yritys
Author: Miettinen, Jaakko
Title: Projektiennustaminen osana projektinhallintaa - Case: IT-yritys
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Accounting
Academic subject: Accounting
Index terms: laskentatoimi; accounting; projektit; projects; johtaminen; management; ennusteet; forecasts; arviointi; evaluation; kustannukset; costs; budjetointi; budgeting; hinnat; prices
Pages: 88
Key terms: projektinhallinta, ennustaminen, projektiennustaminen, kustannusten ennustaminen, budjetointi, osatuloutus, projektin hinnan määrittäminen, projektin seuranta
Abstract:
Suuri osa nykyaikaisesta liiketoiminnasta rakentuu projektien toimittamisen varaan. Sekä projektinhallintaa että ennustamista ylipäätään on tutkittu paljon, ja niistä on kirjoitettu runsaasti. Kuitenkaan ennustamista projektinhallinnassa ei ole juuri tutkittu. Tämän tutkimuksen tavoitteena on kontributoida johdon laskentatoimen teoriaan luomalla kuvaa projektinhallinnan käytännöistä tulevaisuusorientoituneen taloudenhallinnan, erityisesti ennustamisen näkökulmasta. Tarkemmin tämä tarkoittaa kuvaa ennusteen tekemisestä ja sen merkityksestä projektinhallinnalle.

Tutkimus toteutettiin yhteen yritykseen keskittyvänä case-tutkimuksena. Case-yrityksen liiketoiminta perustuu suurelta osin erikokoisten IT-projektien toimittamiseen. Pääosa empiirisestä aineistosta kerättiin teemahaastatteluilla. Haastatteluja tehtiin yhteensä seitsemän (7), ja ne olivat kestoltaan 35-55 minuuttia. Osa haastatelluista oli projekteissa työskenteleviä projektipäälliköitä, osa tukiorganisaatioiden henkilöitä. Haastateltavien ja haastatteluteemojen valinnalla pyrittiin varmistamaan kattavan kuvan saaminen projektinhallinnasta ja projektiennustamisesta case-yrityksessä.

Tutkimuksen kirjallisuusosio jakautuu kolmeen osaan. Ensiksi käsitellään projekteja sekä projektinhallintaa. Tällöin todetaan, että projektinhallinta koostuu suunnitelman tekemisestä ja suunnitelman toteuttamisesta halutun tavoitteen saavuttamiseksi. Tavoite jakautuu sisällölliseen, ajalliseen ja taloudelliseen näkökulmaan. Toisessa osassa käsitellään ennustamista. Tässä yhteydessä nähdään, että ennuste on laaja-alainen ja objektiivinen näkemys tulevaisuudesta, ja sillä on arvo päätöksentekijälle. Kolmanneksi nämä kaksi käsitettä, projektinhallinta ja ennustaminen, yhdistetään projektiennustamisen käsitteeksi ja tarkastellaan projektiennustamisen merkitystä projektinhallinnan eri vaiheissa. Tällöin havaitaan, että kirjallisuuden perusteella ennustaminen vaikuttaa projektinhallinnassa projektin hinnan muodostamiseen, budjetointiin, osatuloutukseen, seurantaan ja päätöksentekoon.

Empiiriset havainnot tukevat pääosin kirjallisuusosiossa esiin nousseita havaintoja. Kuitenkin tulosten perusteella projektinhallinnassa korostuu sisällöllisen tavoitteen saavuttaminen, joskus jopa taloudellisen tavoitteen kustannuksella. Projektiennustamisen voidaan tulosten perusteella nähdä vaikuttavan vahvasti kaikkiin kirjallisuusosion esiin nostamiin näkökulmiin, eli projektin hinnan muodostamiseen, budjetin tekemiseen, osatuloutukseen, seurantaan ja päätöksentekoon. Kuitenkin IT-projektien monimutkaisuus ja suuri koko saattavat aiheuttaa haasteen projektiennusteen tekemiseen. Samoin haasteen voi aiheuttaa objektiivisuuden ja johdonmukaisuuden puute projektiennusteen tekemisessä.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.