School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2014
Thesis number: 14539
Mindfulnessilla työhyvinvointia? Analyysi mindfulnessharjoittelukokeilusta yritysorganisaatiossa
Author: Johansson, Mari
Title: Mindfulnessilla työhyvinvointia? Analyysi mindfulnessharjoittelukokeilusta yritysorganisaatiossa
Year: 2014  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; työ; work; hyvinvointi; well-being; yritykset; companies; terveystalous; health economics
Pages: 57
Key terms: mindfulness; työhyvinvointi; stressi
Abstract:
TUTKIMUKSEN TAVOITE

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää kuinka mindfulnessinterventio kannattaisi yritysorganisaatiossa toteuttaa ja millaisia mahdollisia subjektiivisia vaikutuksia mindfulnessharjoittelulla on. Tutkielmassa keskitytään kuvaamaan mindfulnessia ilmiönä ja mahdollisena keinona vaikuttaa työhyvinvointiin. Erityisesti stressillä on osoitettu olevan monia epäsuotuisia vaikutuksia terveyteen ja mindfulnessharjoittelua voidaan käyttää yhtenä stressinhallinnan välineenä. Mindfulnessia on tutkittu paljon ja sen terveyttä edistävästä vaikuttavuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä. Mindfulnessia ei sen sijaan ole vielä juurikaan tutkittu työorganisaatiokontekstissa.

TUTKIMUSMENETELMÄ JA AINEISTO

Työpaikallamme organisoitiin mindfulnesshanke syksyllä 2013. Hankkeen kohderyhmää olivat yrityksemme nuoret, vaativaa asiantuntijatyötä tekevät henkilöt. Hanke koostui asiantuntijaluennosta sekä pienryhmäharjoittelusta. Ryhmä kokoontui harjoittamaan mindfulnessia kolme kertaa neljän viikon aikana. Tämän tutkielman aineisto koostuu tähän hankkeeseen aktiivisesti osallistuneista viidestä henkilöstä. Tutkimusongelman luonteen vuoksi tutkimusmenetelmäksi on valittu teemahaastattelut. Tutkimusaineisto koostuu näiden haastatteluiden litterointimateriaalin lisäksi mindfulnesshankkeen vetäjän haastattelusta.

KESKEISET TUTKIMUSTULOKSET

Tutkielman johtopäätöksenä voidaan todeta, että yritysorganisaatio on mindfulnessharjoittelukontekstina erityinen ja siinä on otettava huomioon muutamia seikkoja. Organisaation kulttuuri tulee huomioida esimerkiksi hankkeen markkinoinnissa. Lisäksi organisaation tulee tarjota riittävä tuki harjoittamiselle. Tuella tarkoitetaan harjoittelemisen tekemistä mahdollisimman helpoksi sekä esimerkiksi johdon esimerkkiä tai muuta roolimallinnusta. Toisena johtopäätöksenä voidaan todeta, että osallistujat eivät kokeneet neljän viikon harjoittelun tuoneen suuria muutoksia hyvinvointiinsa. Sen sijaan oli löydettävissä vaikuttavuutta, jotka nimesin välittömiksi ja välillisiksi vaikutuksiksi. Välittömät vaikutukset viittaavat niihin huomioihin, joita osallistujat tekivät joko harjoittamisen aikana tai välittömästi sen jälkeen (esimerkiksi rentoutuminen). Välillisellä vaikutuksella tarkoitetaan sitä, että mindfulnessharjoitteluun tutustuminen lisäsi osallistujien uskoa mindfulnessiin sekä sen mahdolliseen hyödynnyspotentiaaliin esimerkiksi johtamisessa.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.