School of Business publications portal
This portal is no longer updated. Aalto University School of Business Master's Theses are now in the Aaltodoc publication archive (Aalto University institutional repository)
School of Business | Department of Management Studies | Organization and Management | 2016
Thesis number: 14594
Kissat pöydällä - työhyvinvointia edistävää esimiestyötä Osuuskauppa Hämeenmaalla
Author: Hietanen, Suvi
Title: Kissat pöydällä - työhyvinvointia edistävää esimiestyötä Osuuskauppa Hämeenmaalla
Year: 2016  Language: fin
Department: Department of Management Studies
Academic subject: Organization and Management
Index terms: johtaminen; management; organisaatio; organization; esimiehet; supervisors; työ; work; hyvinvointi; well-being; työkyky; working capacity
Pages: 84
Key terms: esimiestyö; johtamistyyli; työhyvinvointi; työkyky
Abstract:
Työhyvinvointia ja erilaisten johtamistyylien vaikutusta hyvinvointiin on tutkittu hyvin paljon lukuisista eri näkökulmista. Aiheesta on käyty myös paljon keskustelua julkisuudessa ja yhteiskunnallisesti. Työhyvinvoinnin merkitystä yrityksen menestykselle ei kukaan enää kiistä ja viime vuosina sen suuri merkitys kansantaloudelle on myös nostettu esiin.

Tutkimuksen tarkoituksena on ollut selventää hyvän esimiestyön roolia hyvässä työhyvinvoinnissa kohdeyrityksessäni Osuuskauppa Hämeenmaalla. Tutkimuskysymykset olivat mitä työhyvin-voinnin johtamisessa kunnostautuneet esimiehet ajattelevat hyvinvoinnin eri teemoista ja mitkä teemat nousevat heidän näkökulmastaan tärkeimmiksi sekä millaisia työhyvinvointia edistävien johtamistyylien piirteitä keskusteluissa paljastuu?

Tutkimusaineisto kerättiin kahdeksalla teemahaastattelulla ja analysonnissa käytettiin teemoittelua. Haastateltaviksi valikoitiin nimenomaan työhyvinvoinnin johtamisessa onnistuneita esimiehiä. Kokonaisuudessaan tutkimusaineistosta löytyi runsaasti yhteneväisyyksiä hyvästä työhyvinvoinnista aiemmin saatuun tutkimustietoon ja ainakin transformationaalisen johtamistyylin osalta myös työhyvinvointia edistävän johtamiskäyttäytymisen piirteisiin. Tutkimukseen haastatellut hyvät työhyvinvoinnin johtajat vastasivatkin monella tapaa aiemman tutkimuksen piirtämää kuvaa hyvästä työhyvinvoinnin johtajasta.

Tutkimuksen arvo työhyvinvointia koskevassa akateemisessa keskustelussa on melko vaatimaton, mutta se antaa kohdeyritykselle lisää tietoa tulevaisuuden työhyvinvoinnin johtamisen suunnittelun pohjaksi. Myös muut vastaavissa tehtävissä toimivat henkilöt voivat hakea tutkimuksesta vertailukohtaa omalle esimiestyölleen ja löytää ehkä parempia tapoja johtaa työhyvinvointia omassa työyhteisössään.
Master's theses are stored at Learning Centre in Otaniemi.